Foreslår promillegrense og aldersgrense for elsparkesykler

2092
Annonse

Nytt regelverk for elsparkesykler går nå ut på høring. Promillegrense, 12 års aldersgrense, hjelm for unge og gebyr for flere personer på en elsparkesykkel er blant forslagene.

Vegvesenet vil gi kommunene tydeligere hjemmel til å regulere parkering og bruken på offentlige areal. Kommuner skal også ha anledning til å ilegge gebyr for brudd på regler om hvor elsparkesykler skal stilles opp. Utleierne blir ansvarlig for gebyrene. 

Samferdselsdepartementet ga i høst Statens vegvesen i oppdrag å utrede hvilke regler som kan tre i kraft før våren 2021. Dette forutsetter at nye regler kommer som endringer i forskriftene under vegtrafikkloven. Forslag til regelendringer berører ikke vanlige sykler og elsykler.

Balansert regelverk

Utredningen er en bred gjennomgang av mulighetene for å gi regler. Vegvesenet ser ikke for seg at alle forslagene skal gjennomføres. En bred høring og en god debatt vil gi myndighetene et grunnlag for å finne en balansert løsning.

«Liten elektrisk motorvogn»

Til nå har elsparkesykler, hoverboards, Segways og lignende elektriske kjøretøy blitt regulert som sykkel i kjøretøyforskriften. Men dette er motoriserte kjøretøy, og nå foreslår Vegvesenet å opprette en kategori med benevnelse «liten elektrisk motorvogn» som gjør det mulig å lage fornuftige regler for en ny type mobilitet.

Vegvesenet foreslår promillegrense på linje med andre motorkjøretøy på 0,2, aldersgrense, hjelmpåbud og fartsgrense. Derimot ønsker ikke Statens vegvesen krav om føreropplæring eller registering som motorvogn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det gjelder å finne en balanse. Vi ønsker ikke å strupe en ny bransje. Men vi ønsker ordnede forhold for alle trafikanter, sier Anette Hauge i Statens vegvesen.

Hun legger til at forslagene også er motivert av trafikksikkerhet for brukerne. I høringsbrevet omtales ulykkene og skadepotensialet med grunnlag i legevaktundersøkelsen i Oslo.

Nytte for mange

Tilbudet av elektriske sparkesykler eksploderte på kort tid, og dette tyder på at kjøretøyene dekker et behov og gir brukeren positiv nytte. Det kan komme flere nye typer elektriske kjøretøy på markedet. Utbredelsen og bruken av slike kjøretøyer må skje på en trafikksikker måte – for dem som bruker slike kjøretøy og for alle andre trafikanter.

Verktøy for kommunene

Flere av forslagene i høringen er å betrakte som verktøy kommunene kan ta å bruk i den utstrekning det lokalt er behov for det. En slik hjemmel er skilting av bruksbegrensninger. Et eksempel er skilting av soner for elsparkesykler eller soner med parkeringsforbud.

Krav om tilnærmet gangfart på fortau

Selv om elsparkesykkel blir motorvogn, skal den kunne benyttes på de arealene og på tilnærmet samme måte som sykler brukes i dag. Unntak fra dette skal skiltes. I høringen spiller Vegvesenet inn et mulig krav er «gangfart» på 6 km/t når en el-sparkesykkel passerer gående på gangvei eller fortau.

Adgangen til å ilegge gebyr gir håndhevingsmuligheter til politi og kommuner når elsparkesykler er feilparkert på offentlig grunn.

Dette er de viktigste forslagene:

• Mulighet til å ilegge parkeringsgebyr for overtredelser av parkeringsreglene for politiet og kommuner med parkeringshåndheving. 
• Aktuelt å forby små elektriske kjøretøy å parkere på fortau.
• Foreslår promillegrense på 0,2 for små elektriske kjøretøy. 
• Aktuelt at kravet til «gangfart» ved passering av gående på gangveg, fortau eller i gangfelt presiseres til 6 km/t. 
• Aktuelt å innføre 12-års aldersgrense for å kjøre små elektriske kjøretøy og krav til legitimasjon. 
• Aktuelt å innføre krav om hjelm for bruk av små elektriske kjøretøy generelt, eventuelt begrenset til barn under 15 år. 
• Nye skilt som gir mulighet for lokale myndigheter til å etablere skiltede soner for små elektriske kjøretøy med parkeringsforbud, særskilt fartsgrense eller generelt bruksforbud.
• Mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr ved flere enn en person på små elektriske kjøretøy. Aktuelt å gi kommunen myndighet til håndheving, i tillegg til politiet og Statens vegvesen.
• Klargjør at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten.
• Mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr for bruk av kjøretøy med toppfart eller effekt utover det som er tillatt for små elektriske kjøretøy og elsykkel. Aktuelt å gi kommunen myndighet til håndheving, i tillegg til politiet og Statens vegvesen.
• Det er aktuelt å endre klassifisering av små elektriske kjøretøy fra sykkel til en ny klasse motorvogn. Ved klassifisering som motorvogn er det aktuelt å innføre forsikringsplikt.

Kilde: Pressemelding fra Statens Vegvesen

Annonse