De vanligste spørsmålene om radonmåling på arbeidsplasser

2973
Annonse

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgivere å kartlegge sine ansattes radoneksponering. Arbeidstilsynet refererer til anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ og maksgrense på 200 Bq/m³ i årsmiddelverdi, fastsatt av DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet). Den eneste måten å finne ut om arbeidsplassen har forhøyet radonnivå på er å måle.

Radon og helserisikoer
Radon er et såkalt nedbrytningsprodukt fra uran, som finnes i berggrunnen. Siden det er en gass, kan den lekke inn i bygg via grunnen. Avhengig av byggets konstruksjon og utforming av ventilasjonssystem kan det oppstå forhøyede nivåer av radon i inneluften. I sjeldne tilfeller kan også byggematerialet være en kilde til radon. I forbindelse med at radon brytes ned oppstår radioaktiv alfastråling, som kan skade vevet i lungene. Eksponering for forhøyede radonnivåer over flere år, øker risikoen for å utvikle lungekreft. I Norge har DSA og Kreftforeningen beregnet at nærmere 400 personer rammes av lungekreft hvert år på grunn av radon. Det er den nest vanligste årsaken etter røyking. Jo høyere innhold og jo lengre tid man eksponeres, desto større er risikoen for at radon forårsaker skade.

Hvordan måles radon på en arbeidsplass?
Det er lett å måle radon. Før man går i gang bør man imidlertid kontrollere om det har vært gjennomført radonmåling tidligere, og i så fall når det ble gjort. Bygningens eier bør kjenne til dette. Merk samtidig at målingen ikke bør være eldre enn 5 år. For at målingen skal være gyldig skal det heller ikke ha vært foretatt ombygginger eller endring av ventilasjonen siden radonmålingen ble gjennomført.

Antall sporfilmer og hvor de skal plasseres
For å få et måleresultat som er sammenlignbart med grenseverdien for radonnivået på arbeidsplassen kreves det at man måler med sporfilmer fra et radonlaboratorium som er akkreditert i samsvar med ISO 17025. Dette for å få frem en pålitelig verdi som tilsvarer en årsmiddelverdi av radonnivået på arbeidsplassen. Merk at målingen må gjennomføres i minst to måneder innenfor vinterhalvåret – 15. oktober til 15. april.

Hvor mange sporfilmer som skal plasseres ut avhenger av størrelsen på lokalet samt antall rom og etasjer. Her anbefales det å følge den internasjonale metodebeskrivelsen – IRMA. Denne metoden innebærer bruk av noen flere sporfilmer, men samtidig får man langt bedre oversikt over radonsituasjonen på arbeidsplassen. Ved å følge IRMA risikerer man heller ikke å overse områder med forhøyede verdier. I tillegg gir IRMAs metodebeskrivelse et bedre underlag hvis man må gå videre og gjennomføre tiltak for å senke radonnivået. Ta gjerne kontakt med et akkreditert radonlaboratorium, som f.eks. Radonova. Da kan vi hjelpe deg med å beregne antall sporfilmer. De har også digitale verktøy på hjemmesiden sin som gjør det enkelt å beregne hvor mange sporfilmer som kreves for å gjennomføre en måling.

Hvordan foregår radonmålingen?
Når sporfilmene er mottatt, skal de plasseres ut som beskrevet i instruksjonene. Vanligvis plasserer man dem hengende fra taket eller liggende på en hylle. Målingen starter når du bryter den gjennomsiktige plastemballasjen som sporfilmene er pakket i. Når målingen begynner, registreres starttiden og stopptiden for de ulike sporfilmene. Når dette er gjort sendes sporfilmene tilbake til laboratoriet for analyse. Vanligvis får du analysesvar i løpet av få uker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva skjer dersom radonnivået ligger over grenseverdien?

Gjør først en trinn 2-måling
Når det er oppdaget forhøyede verdier, må det gjøres en trinn 2-måling der man måler hvordan radonkonsentrasjonen varierer time for time gjennom en uke. Siden de fleste arbeidsplasser har ventilasjonen avslått utenfor arbeidstid, vil en årsmiddelverdi (måling gjort døgnet rundt) ikke alltid gjenspeile verdien i arbeidstiden. Gjennom en trinn 2-måling i et utvalg av rommene med årsmiddelverdi høyere enn 100 Bq/m³, kan man beregne en ny årsmiddelverdi uttrykt som radonnivå i brukstiden. Dersom denne verdien ligger under tiltaksgrensen, er det ikke nødvendig med radonsenkende tiltak.

Ta kontakt med radonkonsulent for eksperthjelp
Dersom også radonnivået i brukstiden ligger over tiltaksgrensen, må radonsenkende tiltak vurderes. I denne situasjonen er det tryggest å kontakte et profesjonelt radonfirma som kan hjelpe til.

Kilde: Pressemelding fra Radonova

Annonse