Ber om tydeligere koronaregler for transportnæringen

1952
Annonse

Transportnæringen er avgjørende for å holde samfunnet i gang, noe også regjeringen er tydelig på. Likevel er det utfordrende å tolke covid-19-regelverket. NLF har derfor bedt myndighetene tydeliggjøre informasjonen for næringen.

Slagordet «Uten lastebilen stopper Norge» har aldri hatt større relevans enn i den krevende smittesituasjonen vi opplever nå. 

– Vi har oppfattet regjeringen som tydelig på at vareflyten, både nasjonalt og grensekryssende, i minst mulig grad skal hindres av koronatiltakene. Tilbakemeldinger vi får fra både medlemsbedrifter og utenlandske transportører tyder imidlertid på at utydelig kommunikasjon rundt et stadig endrende regelverk gjør dette krevende, forklarer administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). 

Når danskene kan, kan vi også!

I lys av de siste innstrammingene, har NLF bedt samferdselsministeren om at det snarest utarbeides en veileder av myndighetene om hvordan regelverket skal tolkes og håndteres av transportnæringen. 

– Det danske Transport- og boligministeriet gikk tidligere denne uka ut med konkret og tydelig informasjon til transportbedrifter. Når danskene får det til, er det ingen grunn til å tro at ikke vi også skal kunne gjøre det, sier Mo.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En veileder kan i langt større grad enn i dag sikre at reglene tolkes i tråd med regjeringens intensjoner. I dag er enkelte deler av forskriften formulert på en såpass vag måte at det i stor grad blir overlatt til den enkelte bedrift å vurdere hvilke bestemmelser som gjelder for dem.

Motstridende svar

Spesielt etter innstrammingen av regelverket i oktober, har NLF opplevd en strøm av henvendelser fra bedrifter som ikke greier å tolke regelverket. Enkelte har også opplevd å få motstridende svar i kontakt med Folkehelseinstituttet og lokale helsemyndigheter. 

– Spørsmålene har i all hovedsak dreid seg om uklarhet rundt karantene etter grensekryssing ved internasjonal transport, samt hvordan man skal forholde seg til unntaksreglene for karantene for utenlandsk arbeidskraft, forteller NLF-direktøren.

NLF har, ved hjelp av sine jurister, etter beste evne kommunisert innholdet i covid-19-forskriften i en egen oversikt. I tillegg har NLF utarbeidet en smittevernveileder for å aktivt legge til rette for at den enkelte bedrift skal kunne innføre gode smittevernrutiner i tråd med myndighetenes råd.

Store kostnader og ulemper

– Vi er bekymret for at dette fører til at enkelte bedrifter tolker forskriften svært strengt og påfører bedriften unødig store kostnader og ulemper, mens bedrifter i den andre enden av skalaen uforvarende bryter med smittevernreglene. Dette kan føre til ulike konkurransevilkår og mulig økt risiko for smittespredning, påpeker Mo.

Han understreker at NLF har forståelse for at de nasjonale smittevernreglene ikke kan ta høyde for alle tenkelige scenarioer, men peker på at transportnæringen har et særskilt informasjonsbehov. 

– Vi oppfatter at karanteneregler og tilhørende testregimer er utarbeidet med tanke på arbeidstakere med fast arbeidssted. I vår næring er grensekryssende aktivitet en naturlig del av driften, og siden arbeidstakerne er mobile er det i mange tilfeller vanskelig å se hvordan fortsatt drift rent praktisk kan kombineres med etterlevelse av regelverket, avslutter NLF-direktøren. 

Kilde: Pressemelding fra NLF

Annonse