Nå haster det

1696
Annonse

Nå haster det å få kontroll på resten av de ansattes ferie. Det er ekstra viktig dersom de ansatte har avviklet mindre ferie enn vanlig på grunn av permittering.

Året går mot slutten, og det begynner å haste med å få kontroll på arbeidstakernes ferie. Hvis ikke kan det føre til store praktiske problemer på slutten av året.

For virksomheter som har permittert ansatte, og ikke avviklet normal ferie i sommer, er det ekstra viktig å huske på i år. 

Arbeidstakerne kan kreve å få ferien

Simployers arbedisrettsjurist Camilla Schie-Veslum understreker at ferieloven er tydelig på at det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferie.

Det betyr at arbeidsgiver kan pålegge ansatte å ta ut ferie på et bestemt tidspunkt, selv om de ikke har søkt om det. Unntaket er den ekstra ferieuken for ansatte over 60 år, som arbeidstakerne selv bestemmer over.

Handlingsrommet blir imidlertid mindre mot slutten av året.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvis en arbeidstaker som har mye ferie til gode krever å få ta en lang juleferie på kort varsel, er det lite du som arbeidsgiver kan gjøre. Du kan ikke overføre ferien til neste år uten en avtale med arbeidstakeren, og kan bli nødt til å akseptere ferie på tidspunkter som passer dårlig for driften. Derfor er det viktig å planlegge restferien før det er for sent, sier Schie-Veslum.

To måneders varslingstid

Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte tidspunktet for ferien med den enkelte arbeidstaker eller med tillitsvalgte. Det innebærer ikke at man må ta hensyn til ønsker som kommer frem.

– Ferieloven slår fast at arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, så fremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Det betyr at i tilfeller der driftsmessige forhold gjør det nødvendig å fravike fristen på to måneder, så er det mulig, sier Schie-Veslum.

Hun understreker at dersom 2-månedersfristen blir brutt, så må arbeidstakeren uansett avvikle ferie.

Overføring av to uker

Simployers jurist sier at i tilfeller der arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om det, så kan man avtale å overføre deler av ferien til neste år. Samtidig minner hun om at dette ikke er en rettighet arbeidstakeren har, men at partene må bli enige.

– Arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige om at inntil 2 uker av ferien overføres til neste år. I tillegg kan de avtalefestede dagene overføres. For dem som har 5 uker ferie og 5-dagersuke, betyr det at partene kan avtale overføring av 14 feriedager til neste år, sier Schie-Veslum.

Ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke kan avtale overføring med arbeidsgiver etter samme regler. De har med andre ord ingen utvidet adgang til å overføre feriedager.

Bare avtalefestet ferie kan utbetales

Den lovfestede ferien på 4 uker og 1 dag kan ikke «kjøpes» av arbeidsgiver. Det er bare de 4 avtalefestede feriedagene de fleste arbeidstakere har krav på som kan utbetales, sier Schie-Veslum.

– Disse feriedagene disponerer partene over som de selv vil, med mindre annet følger av tariffavtale. Så da kan partene bli enige om at den avtalefestede ferien kan kjøpes ut istedenfor at den avvikles. Vår erfaring er at det kun er i staten de fire avtalefestede feriedagene ikke kan «kjøpes og selges», sier Schie-Veslum.

Overføres uansett

Hva skjer dersom en arbeidstaker ikke har mulighet til å få tatt ut all ferien før nyttår?

– Dersom arbeidstaker ikke har avviklet ferie i tråd med ferieloven, og det står igjen flere dager enn det kan avtales overføring av, så har det skjedd et brudd på ferieloven. Konsekvensen er imidlertid bare at ferien automatisk overføres til neste år sammen med pengene, sier Camilla Schie-Veslum.

Annonse