Nå kan arbeidsgivere søke om lønnstilskudd

1404
Annonse

Fra i dag kan arbeidsgivere som tok tilbake egne permitterte i juli og/eller august sende inn søknad om lønnstilskudd.

Arbeidsgivere kan søke om tilskudd på lonnstilskudd.no fra og med 2. oktober. Lønnstilskuddsordningen gjelder for månedene juli og august. Søknadsfrist er satt til 5. november. Regjeringen har nylig foreslått at ordningen også skal gjelde for månedene oktober, november og desember.

– Vi må gjøre det vi kan for at flere skal komme tilbake til jobbene sine. De som har vært permittert lenge, står i økt fare for å falle helt ut av arbeidslivet. Derfor er det viktig å hjelpe arbeidsgiverne slik at de kan ta sine egne ansatte tilbake i jobb, så ikke arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Selv om gjeninnhentingen i norsk økonomi har begynt, er det fortsatt mange permitterte. Derfor har vi foreslått at ordningen også skal gjelde for månedene oktober, november og desember. Lønnsstøtteordningen er ett av flere tiltak regjeringen har iverksatt for å få opp aktiviteten i økonomien, sier Sanner.

Hvem kan søke
– De som kan søke om tilskudd er næringsdrivende, enkeltpersonforetak, institusjoner, ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser som har tatt tilbake ansatte som var permittert per 28. mai. Lærlinger omfattes også av lønnstilskuddsordningen. Den ansatte må tilbake i minst den samme stillingsprosenten som før permitteringen ved inngangen til måneden det søkes tilskudd for, sier konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli.

Lønnstilskudd til foretak som driver næringsvirksomhet, blir beregnet etter omsetningssvikten i støttemåneden. Institusjoner eller organisasjoner som ikke driver skattepliktig virksomhet gis støtte på 10 000 kroner per månedsverk som tas tilbake fra permittering. Institusjoner eller organisasjoner som driver skattepliktig virksomhet kan velge om støtten skal beregnes etter regelen for foretak som driver næringsvirksomhet, eller regelen for institusjoner eller organisasjoner som ikke driver skattepliktig virksomhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Husk a-meldingen
Behandling av søknadene starter i uke 41. De fleste søknadene behandles løpende og tilskuddet vil kunne utbetales i løpet av noen dager. Behandling av søknader hvor det må innhentes mer informasjon vil ta lengre tid. På lonnstilskudd.no finner arbeidsgivere mer informasjon om lønnstilskuddsordningen og vilkår for å motta tilskudd.

– Det er et vilkår for å kunne søke om og motta korrekt lønnstilskudd at virksomheten har rapportert riktig til Aa-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) via a-meldingen, sier konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli.

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten. Les mer om a-meldingen 

Kontroller og egen innsynsløsning
Skatteetaten gjennomfører kontroller av virksomheter både før og etter utbetaling av tilskudd. Det vil være maskinell kontroll av søknader i flere ledd – og det vil være ansatte som gjør kontroll og analyse i flere ledd. I tillegg til eget kontrollarbeid, har også Skatteetaten nært samarbeid med Økokrim, politidistriktene og NAV.

– Vi benytter den kompetansen og kunnskapen vi har fra den ordinære skatteforvaltningen og erfaringer fra forvaltningen av kompensasjonsordningen for næringslivet. Vi ser også at åpenhet om hvem som mottar tilskudd og hvor mye har en positiv effekt for etterlevelsen, sier Bergli.

Opplysninger om virksomheter som mottar lønnstilskudd blir offentliggjort i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider. Fra saksbehandlingen starter i uke 41, vil det ta opptil en uke før det gis innsyn i vedtak om tildelt tilskudd.

Kilde: Pressemelding fra Skatteetaten

Annonse