Bruk av arbeidstøy i helse- og omsorgstjenestene i Karmøy kommune – Karmøy kommune

859
Annonse

Rådmannen i Karmøy, Vibeke Vikse Johnsen har sendt svar til arbeidstilsynet om bruk av arbeidstøy i helse- og omsorgstjenestene.

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen understreker at det er tilgjengelig arbeidstøy for ansatte i hjemmetjenesten i Karmøy dersom det er/oppstår mistanke om smitte. Dette redegjør hun nærmere for i et svar til Arbeidstilsynet som har bedt om en redegjørelse.  

Svar til Arbeidstilsynet sendt 3. juli kan du lese her.

Rådmannen påpeker at det er tilgjengelig arbeidstøy både ved covid 19 smitte og/eller andre smittsomme sykdommer. Bruk av arbeidstøy ved mistenkt eller bekreftet smitte er beskrevet i gjeldende rutiner for hjemmetjenesten.

Det er ulike hjemmetjenester innen helse- og omsorgssektoren i Karmøy kommune:

  • Somatisk hjemmetjeneste
  • ROP hjemmetjeneste, rus og psykiatri
  • Tjenester til utviklingshemmede; bolig- og miljøarbeidertjenesten

Rådmannen påpeker at det ved mistanke om, eller påvist smitte, brukes arbeidstøy og nødvendig smittevernsutstyr. Det er i dag egne arbeidslister for personell som skal besøke disse brukerne/pasientene. Det er opprettet eget team i hjemmetjenesten, og en egen avdeling på Norheim bu- og behandlingsheim ved behov for innleggelse i forbindelse med covid-19. Dette sikrer både medarbeidere og brukere/pasienter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det blir arbeidet systematisk i Karmøy kommune for å ivareta smittevern og det er i dag:

  • Smittevernplan for hver enkelt virksomhet
  • Smittevernkontakt på hver enkelt virksomhet
  • Jevnlige møter mellom smittevernlege og smittevernkontakter
  • Høyt fokus på smittevern – beskyttelse mot smitte mellom pasient – ansatt og ansatt – pasient

Overvåker smittenivået

Rådmannen opplyste i kommunestyremøtet at  det nå er generelt lav smittespredning på Haugalandet. Smittenivået overvåkes kontinuerlig og tiltak iverksettes ved endringer. Det er tett dialog mellom beredskapsledelse, etater, kommuneoverlege og smittevernlege for å gjøre nødvendige tiltak i takt med utviklingen i den pågående pandemien. En mulig smittesituasjon vil kunne påvirke bruk av arbeidstøy.


Sak skal legges fram til hovedutvalg administrasjon 9. september

Rådmannen viser til at Hovedutvalg administrasjon har bestilt sak vedrørende arbeidstøy til sitt møte den 9. september 2020.

-Saken vil være en kartlegging og evaluering av dagens ordning og bruk av gjeldende rutine. Videre skal saken gi en anbefaling om veien videre. Det vil være viktig å se på saken i lys av dagens kompensasjonsordning, dette må skje i samarbeid med tillitsvalgte. I et brukerperspektiv er det viktig å vurdere grad av uniformering av kommunalt ansatte, sier rådmann Vibeke Vikse Johnsen. Hun understreker at saken om arbeidstøy vil bli lagt frem, som bestilt, til møtet den 9. september.


Rådmannen orienterte om arbeidstøy i helse- og omsorgstjenestene under sak 101/20 Eventuelt i kommunestyrets møte 29. juni.

The post Bruk av arbeidstøy i helse- og omsorgstjenestene i Karmøy kommune appeared first on Karmøy kommune.

Les hele innlegget her: Read More

Annonse