Politikerne refset kommunen – Hnytt

Siste:

Høyres Jan Birger Medhaug var en av dem som kom med kritikk til saksbehandlingen.
Høyres Jan Birger Medhaug var en av dem som kom med kritikk til saksbehandlingen.

Politikerne refset kommunen

Administrasjonen fikk kraftig kritikk fra flere politikere da saken om sykehjemmet i Skudenes ble igjen tatt opp.

POLITIKK: 18 kommunestyrerepresentanter har stilt flere spørsmål om sykehjemmet i Skudenes, og mandag kom saken med svar fra kommunen opp i kommunestyret.

– Jeg må si at denne saken blir mer og mer underlig jo flere ganger vi får saken frem, sa Høyres Jan Birger Medhaug, og fortsatte med at den ikke er tilfredsstillende slik som den foreligger.

– Utredningen gir ikke svar på de grunnleggende og viktige spørsmålene. Om reguleringsplanen heter det at «vår vurdering er at det ikke trengs en ny reguleringsplan». Det må vel formelt avklares, spurte han, og stilte seg kritisk til prosjektets fremgang.

– Når det gjelder fremdriften her og rekkefølgen av tiltakene, så er det slik at kommunestyret inviteres til å ta til orientering at det ikke er konkret prosjekt og det er fem konsepter. Det kan umulig være søkt om tilskudd fra Husbanken. Og rivningstillatelse kan en søke om når en samtidig kan søke om byggeløyve for det en skal ha på plass. I dag vet vi ikke det. Det er ikke finansieringsplan eller investeringsvedtak. Dette står ikke til troende, sa han.

Høyre-kollega Turid Aune tok så ordet og etterlyste referansegruppen som ble vedtatt at skulle opprettes i et tidligere hovedutvalg helse og omsorg.

Ordfører Jarle Nilsen orienterte med at plan og funksjonsprogram har vært et tema som det har vært jobbet med i etaten over lengre tid, også opp mot arkitekt.

– Når det gjelder rivning og prosjektering så er papirene klare til å lyses ut og vil lyses ut i løpet av arbeidsdagen i morgen (tirsdag, journ. anm), sa Nilsen.

– Når det gjelder prosjektering, så er ikke dette et arbeid som ligger direkte under helse og omsorg. Det ligger under teknisk etat, svarte Nilsen om Aunes spørsmål.

Vil være sikker

Fremskrittspartiets Einar Endresen gikk opp på talerstolen og stilte spørsmål om hvorfor en ikke bygget på en ny og «jomfruelig tomt», og sa videre at han er sterkt tvilende til at en skal prosjektere parallelt med at en river.

– I min yrkesgruppe så er taktisk fremrykking en del av faget. At når en rykker frem så har vi en fot i bakken. En har et ankerfeste som en ikke forlater før en har satt et nytt ankerfeste. Her skal en gå i gang med å rive bygget før en har prosjektert noe nytt. Da risikerer en med å sitte igjen med et bygg som er revet, så har en ikke penger av en eller annen grunn til å bygge nytt. Her bør en tenke seg om. Jeg vil være helt sikker og trygg for at dette vedtaket som ble gjort i desember er lovlig, og jeg er villig til å prøve det hos Fylkesmannen om nødvendig, sa Endresen.

– Dårlig saksbehandling

Helge Thorheim (UA) påpekte at det er en stor og viktig sak på mange måter, og det er grunnen til at 18 kommunestyrerepresentanter har sendt inn spørsmål.

– Jeg må si, ordfører, at saksfremleggingen vi har fått i møtet i dag skuffer meg. Dette er rett og slett tynne greier. Jeg vil gå så langt som å si at dette er dårlig saksbehandling, sa han, og gikk gjennom flere punkter av svarene til administrasjonen.

Han reagerer spesielt på at det ikke er satt ned referansegruppe.

– Jeg ser ikke spor av at det er opprettet en egen referansegruppe so mer vedtatt av hovedutvalget. Hvis dette er tilfellet, så finner jeg det som medlem av hovedutvalget helse og omsorg, som temmelig arrogant å overse hovedutvalgets vedtak og intensjoner om at lokalbefolkningen skal bli viet anledning til å medvirke i dette store prosjektet som i høyeste grad angår dem selv. Jeg synes ikke det er greit at rådmannen sier at dette var en prosjektering som eiendomsavdelingen driver med. Det spiller ingen rolle hvilken avdeling som driver dette. Hovedutvalget helse og omsorg er fagutvalget for kommunen, og det er de som har besluttet at vi skal ha dette enstemmig, og det forventer jeg at følges opp, sa Thorheim.

Helge Thorheim.

Tillit til administrasjonen

Leif Malvin Knutsen (KrF) fikk så ordet og gikk kort gjennom sakens bakgrunn før han talte på vegne av posisjonen.

– En samlet posisjon mener at administrasjonen har gitt gode svar på spørsmålet fra de 18 kommunestyrerepresentantene. Vi har tillit til at lover og regler er fulgt opp. Takk, sa Knutsen.

Fremmet forslag

Medhaug fikk ordet igjen og fremmet forslag om utsettelse av saken.

«Kommunestyret tar informasjon om Skudenes behandlingshjem til foreløpig orientering. Kommunestyret ber om at arbeidet med å rive dagens sykehjem avventer til alle formelle sider ved prosjektet, slik som rivesøknad og tillatelse, regulering, finansiering og investeringsvedtak er på plass. Kommunestyret ber om at rivningsarbeidet ikke starter før kommunestyrevalget i september» var forslaget til Medhaug.

Medhaugs forslag fikk 18 stemmer og falt.

Rådmannens orientering ble vedtatt.