Kan måtte ekspropriere for å lage lysløyper – Hnytt

Siste:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen.
Rådmann Vibeke Vikse Johnsen.

Kan måtte ekspropriere for å lage lysløyper

Kommunen ønsker å starte grunnervervsprosessen på Almannamyr og Vea på ny.

Rådmannens forslag til vedtak:

  • Investeringsprosjekt P486 Turveier med lys Almannamyr tilføres budsjettmidler på kroner 800 000 til erverv av areal. Dette finansieres ved tilskudd fra Miljødirektoratet på kroner 400 000 og at bruk av lånemidler økes med kroner 400 000. 
Investeringsprosjekt P475 Turveier Vea tilføres budsjettmidler på kroner 400 000 til erverv av areal. Dette finansieres ved tilskudd fra Miljødirektoratet på kroner 200 000 og at bruk av lånemidler økes med kroner 200 000.
  • I budsjettskjema 2B gjøres det følgende endringer:
Utgiftsbudsjettet for P486 Turveier med lys Almannamyr økes med kroner 800 000, og inntektsbudsjettet økes med kroner 400 000. 
Utgiftsbudsjettet for P475 Turveier Vea økes med kroner 400 000, og inntektsbudsjettet økes med kroner 200 000. 
I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer: 
Investering i anleggsmidler økes med kroner 1 200 000. Bruk av lånemidler økes med kroner 600 000. Mottatte avdrag på utlån og refusjoner økes med kroner 600 000.

POLITIKK: For å opparbeide turveiene på Almannamyr og Vea vil kommunen erverve arealer i områdene, og ønsker å starte grunnervervsprosessen på ny der samtlige grunneiere som er berørt får et nytt tilbud.

Kommunen har derfor søkt og fått tilsagn på midler fra Miljødirektoratet til erverv av eiendommer, der direktoratet dekker inntil 50 prosent av utgiftene. Karmøy må dermed finansiere resten selv, og rådmannen foreslår å tilføre nye budsjettmidler (se faktaboks).

Etter at saken ble publisert har kommunen kommet med en presisering om at en har som mål å komme frem til en frivillig avtale med samtlige grunneiere.

– I den grad det ikke er mulig å komme frem til en enighet, så vil det kunne bli nødvendig med ekspropriasjon. Midlene det bes om skal dekke utgifter til tinglysing, oppmåling, konsulenter, samt betaling til grunneiere med mer, skriver kommunen i en e-post.

For Almannamyr skriver rådmann Vibeke Vikse Johnsen følgende i saksdokumentet:

– I begynnelsen var det tenkt at turveien på Almannamyr skulle gå over eiendommer hvor kommunen skrev avtaler om bruk i 40 år med eierne. Selv om en god del skrev under på avtalen var det noen som ikke ville undertegne og det ble ikke mulig å fortsette arbeidet på den måten. Området ble detaljregulert hvor formålet med planarbeidet var å klargjøre for ekspropriasjon av nødvendige arealer. Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i 2016.
Det er nå startet arbeid sammen med jurist for erverv av nødvendige eiendommer.

På Vea har det tidligere blitt forsøkt inngått bruksavtaler som på Almannamyr, men uten suksess. Rådmannen skriver at «reguleringsarbeid pågår for denne turvegen slik at nødvendige eiendommer kan eksproprieres».

Saken skal opp i formannskapet førstkommende mandag, og kommunestyret 25. mars.