Vil gi dispensasjon til Solmarkgården – Hnytt

Siste:

Vil gi dispensasjon til Solmarkgården

Kommunalsjef teknisk anbefaler at det gis dispensasjon fra regulert byggehøyde.

POLITIKK: Kommunen trosser Riksantikvaren og foreslår å gi dispensasjon til å bygge Solmarkgården, som ligger rett sør for Åkra gamle kirke.

Riksantikvaren uttalte at bygning bør reduseres til 3 etasjer slik at hele bygningen vil da vil fungere som en nedtrapping mot kirken og mot bebyggelsen i vest.

– Det tegnede hjørnebygget virker massivt mot den åpne middelalderkirkegården, rett på andre siden av Slettebøvegen. Riksantikvaren mener mangelen på ensartet byggehøyde mot Slettebøvegen skaper et rotete uttrykk. Ideelt sett burde hjørnebygget vært trappet n ed mo t kirkestedet og nabobebyggelsen i vest. Riksantikvaren er derfor svært kritisk til å gi dispensasjon fra regulerte byggehøyder på gnr. 15 bnr. 465, skriver Riksantikvaren i sin uttalelse.

Rogaland Fylkeskommune er også skeptiske, og skriver i sin uttalelse at «Fylkesrådmannen vurderer at omsøkt bygg med 4. etasjer vil ha en negativ innvirkning på Åkra gamle kirke og omgivelsene den ligger i,» og viser til at i det nye kommunedelplanforslaget angis det for området en byggehøyde til 3 etasjer, mens bygget det søkes om er 4 etasjer.

I kirkeloven § 21 heter det at i spredtbygd områder er bebyggelse ikke tillatt nærmere kirke enn 60 meter uten tillatelse av departementet.

Stavanger biskop vil godkjenne bygging innenfor 60 metersgrensen med forutsetning om at en omprosjekterer bygget etter Riksantikvarens anbefaling og gjeldende reguleringsbestemmelser.

Kommunen viser på sin side til at da reguleringsbestemmelsene for eiendommen ble vedtatt i 2010 etter å ha vært på høring hos Riksantikvaren, fylkeskommunen og bispedømmet, at de ikke hadde innvendinger til planendringen.

– Når det gjelder forslaget til kommunedelplan, så vil det bli foreslått at denne reguleringsplanen (226) fortsatt skal gjelde. Det er derfor ikke grunnlag for å kreve bygningen redusert med en hel etasje. Vi mener at vi bare har hjemmel til å kreve en reduksjon av byggehøyden i tråd med planbestemmelsene, skriver kommunen videre.

Saken skal opp i hovedutvalg teknisk og miljø tirsdag 5. mars.