– Det er et enormt stort prosjekt som krever store arealer – Hnytt

Siste:

Gunvar Mikkelsen tok med seg representanter fra Naturvernforbundet og Sabima.
Gunvar Mikkelsen tok med seg representanter fra Naturvernforbundet og Sabima.

– Det er et enormt stort prosjekt som krever store arealer

Motstanderne av ny fv47 Åkra Sør – Veakrossen ønsker at en skal se på alternativ for miljøtunnel på strekningen.

SAMFERDSEL: Onsdag forrige uke tok Gunvar Mikkelsen med Naturvernforbundet og Sabima med på befaring i Åkramarka. Nå håper han og resten av motstandergruppa at en kan se på miljøtunnel- og kulverter.

– Det er en løsning som dukket opp. I Kommunal- og Moderninseringsdepartementets vedtak står det at en skal vurdere en miljøkulvert på hele eller deler av strekningen. Det kan være aktuelt, sier Gunvar Mikkelsen, som forteller at en har sendt skisser til Fylkesmannen og Vegvesenet samt andre lokale politikere.

– Det er i hvert fall tre tydelig små fjell som det vil være naturlig å lage tunnel gjennom i stedet for å legge veien høyt. Vi tenker at det er et godt alternativ med tunnel og/eller kulvert, fortsetter han.

Motstanderne tror på løsningen og at det tar hensyn til friluftslivet, landskapet og de truede artene.

– Og bøndene i området, sier han, og legger til at han ser flere fordeler og håper det blir vurdert.

Nye tegninger

Mandag ble nye tegninger av omkjøringsveien presentert, noe Mikkelsen har fått med seg.

– Det er et enormt stort prosjekt som krever store arealer. Større enn det jeg hadde sett for meg, sier han om førsteinntrykket han sitter igjen med, og presiserer at det er Åkrapakken (utvidet 0+) som er det klart foretrukne alternativet.

– Det er et svært prosjekt til lite trafikk, spesielt sør for Åkra. Jeg føler at det ikke kan forsvares, kommenterer han videre.

På befaring.

– Veldig alvorlig

Generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima, Christian Steel, var med på befaringen som fant sted onsdag forrige uke.

– Det er noe eget å få se det med egne øyne og se hvilket gigantisk naturinngrep dette vil være i et ganske godt bevart naturområde med kystlynghei og flott for friluftsliv, og ikke minst et viktig leveområde for hubro som er en sterkt truet art som holder på å forsvinne fra naturen vår, sier Steel, som fortsetter:

– Det er spesielle nasjonale naturverdier. I tillegg er det mye dyrket mark her. Hvis veien kommer så vil den skjære gjennom et område med mye jordbruksmark. Da vil dette bli delt opp og i praksis vil enda mye mer forsvinne enn det som blir lagt under selve veien. Det blir umulig for bøndene å drive på en rasjonell måte, sier han videre.

Han synes det endrede vedtaket til kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har blitt bedre.

– Vedtaket har jo blitt endret til det bedre og stiller strengere krav, men det er fortsatt ikke godt nok.

– Hva er ønsket da?

– Vi mener jo at denne veien ikke bør bygges, svarer han kontant, før han utdyper:

– Vi mener jo at karmøybuen so alle andre selvfølgelig har rett på forsvarlige veier og trafikkforhold, men jeg tenker at for 700 millioner kroner som en ny vei vil koste og som vil ødelegge masse natur, så vil det være mulig å få gjort utbedringer i veiene som en allerede har og gjøre dem mer trafikksikre.

Har engasjert seg sterkt i saken

Daglig leder i Naturvernforbundet Rogaland, Erik Thoring, var også med på befaringen, og de er like bekymret for naturverdiene som kan gå tapt.

– Her er det betydelige naturverdier knyttet til kystlynghei, hekkende hubro, viper, storspove, altså arter som står på den nasjonale rødlista over truede arter. Det er grunnlaget for at vi har engasjert oss sterkt i saken. Det andre er at det vil gå tapt mye dyrket jord, sier han.

Videre forteller han at Naturvernforbundet er spente på reguleringsplanen.

– Vi håper jo at det ikke blir bygget vei etter de planene som foreligger og at en i stedet bruker både tid, penger og ressurser på å løse de små problemene som Åkrehamn tross alt har.

Utsikt over Åkramarka. Her med daglig leder i Naturvernforbundet Rogaland, Erik Thoring, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima, Christian Steel, tidligere miljøvernkonsulent i Karmøy kommune, Arnt Kvinnesland, og Gunvar Mikkelsen.