Vil bosette 30 flyktninger i 2019 – Hnytt

Siste:

Vil bosette 30 flyktninger i 2019

Foreslår å opprettholde samme nivå som fjoråret.

POLITIKK: Karmøy kommune har fått forespørsel av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å bosette 30 flyktninger i 2019, og ligger nå som et forslag til førstkommende møte i hovedutvalg helse og omsorg.

Totalt i Norge vil det være behov for å bosette rundt 5 350 flyktninger i Norge i år.

I 2018 vedtok kommunen også å bosette 30 flyktninger, men tallet ble senere økt til 40 grunnet en tilleggsanmodning på høsten.

Det ligger derfor i forslaget at antall bosettinger kan økes i 2019.

Kan måtte redusere tilbudet

I saksutredningen skriver rådmannen at målsettingen er at overføringene kommunen mottar fra starten skal dekke utgiftene til bosetting og integrering av flyktninger, og skriver at anmodningen på 30 personer i år er i tråd med det som er lagt inn i budsjettet tidligere.

– Reduserte utbetalinger av introduksjonsstønad antas å kompensere for tapte inntekter fra integreringstilskuddet i 2019, skriver rådmannen i saken.

Hun skriver at kommunen kan få en utfordring i 2020 hvis en igjen får en anmodning om å bosette 30 eller færre flyktninger.

– Da må det sees etter innsparingsmuligheter på flere områder enn utbetalt introduksjonsstønad, skriver hun og nevner følgende innsparingseksempler:

  1. Reduksjon i tolkeutgifter (funksjon 24260). Utgifter til tolk er typisk størst de første årene etter bosetting. Når det blir færre personer som befinner seg i år 1 og år 2 etter bosetting, kan vi anta at bruken av tolk reduseres.
  2. Reduksjon i utgifter knyttet til mottak av flyktninger (funksjon 24230). Utgifter som er knyttet til fremleie av bolig i påvente av bosetting bør kunne reduseres ytterligere med en bosetting av 30 personer i 2019.
  3. Reduksjon i innkjøp av tjenester fra eksterne tilbydere. Karmøy kommune har en avtale med ASKI om kjøp av praksisplasser for flyktninger i introduksjonsprogrammet. Med redusert antall deltakere i introduksjonsprogrammet må det vurderes om det er behov for like mange plasser som en har hatt frem til nå.
  4. Tilpasning av utgiftene til norsk- og samfunnskunnskaps. Med utsikter til færre elever, på voksenopplæringen, så vil også inntektene som voksenopplæringen mottar per elev minke. Da er det naturlig at utgiftene også må tilpasses deretter.
  5. Innsparinger på utgifter til drift av introduksjonsprogrammet. Med færre deltakere i introduksjonsprogrammet må en se på ressursbruken som er knyttet opp til å drifte introduksjonsprogrammet. Dette må ses i sammenheng med den prosessen som er startet hvor en i sin helhet ser på hvordan flyktningarbeidet i kommunen skal være organisert fremover.

Saken skal opp i hovedutvalg helse og omsorg 23. januar.