«Lokaldemokratiet og omkjøringsvegen» – Hnytt

Siste:

«Lokaldemokratiet og omkjøringsvegen»

HARALDSPLASS: Blir den omdiskuterte omkjøringsvegen til minimum 702 millioner kroner øst for Åkra bygd dersom lokaldemokratiet får bestemme? Etter langdryge politiske prosesser med innsigelser og protester, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemt at vegen kan bygges fordi det er et sterkt lokalt ønske om å bygge den. Faktisk ikke bare et sterkt ønske, men et veldig, veldig sterkt lokaldemokratisk ønske.

Til tross for at bygging av vegen vil føre til enorme inngrep i naturen, ødelegge landbruk og landbruksjord og true et artsmangfold som har nasjonal verdi.

Derfor kunne jeg godt erstattet overskrifta ”lokaldemokratiet og omkjøringsvegen” med ”Lokaldemokrati eller artsmangfold.” Det er den overskrifta omkjøringsvegmotstander Hein Berdinesen bruker når han neste torsdag på ”Besteforeldrenes klimaaksjon” i Haugesund skal forklare hvorfor denne vegen absolutt ikke må bygges. Utbyggingsmotstanderne følger opp med å invitere til politisk synfaring i den planlagte vegtraseen, og 11. februar er det duket for det de selv kaller en stor demonstrasjon foran rådhuset. I mellomtiden fylles avisene med debattinnlegg, og på sosiale medier blir diskusjonstrådene lengre og lengre. Lokaldemokratiet skal påvirkes til å gjøre det riktige vedtaket: Hensynet til natur- og artsmangfold må veie tyngst!

Mens mangfoldet av naturvernentusiaster nå kvesser sine argumenter, kommer Høyres gruppeleder Tor Kristian Gaard med et rolig og saklig innspill som jeg applauderer.

I et brev til ordføreren ber han om mer kunnskap om den omstridte vegutbyggingen: ”Jeg etterlyser med dette brev informasjon til politikerne i Karmøy kommune. (..) Vi ønsker informasjon med fagpersoner til stede, dette er ikke noe som kan overlates til private eller interesseorganisasjoner å tolke for oss.”

Mens intensiteten i debatten øker, ber Gaard om mer kunnskap om saken. Det er klok manns tale! Bakgrunnen er departementets krav om ny gjennomgang av vegprosjektet etter at Sivilombudsmannen konstaterte at hensynet til artsmangfoldet i naturen ikke var tilstrekkelig ivaretatt. I brevet fra Kommunaldepartementet var det flere føringer om endringer. Det er kunnskap om dette Tor Kristian Gaard vil ha på bordet. Og det er som sagt klok manns tale, men Gaard presiserer at Høyre fortsatt er for vegprosjektet.

Status for debatten om omkjøringsvegen øst for Åkra er slik jeg ser det, at det for lengst er massivt dokumentert  at den planlagte omkjøringsvegen brutalt vil rasere mye av landbruks-, natur- og artsmangfoldet øst for Åkra. Likevel mener jeg vegen kan bygges dersom argumentene for utbygging er gode nok. Det er de ikke pr. dato. Helt enkelt fordi det ikke er nok trafikk som rettferdiggjør et slikt vegprosjekt. Det finnes andre og mindre brutale måter å løse problemene med å komme til, fra og gjennom Åkra.

Altså kan ikke vegen bygges slik som planlagt. Det tror jeg kunnskapen som Tor Kristian Gaard etterlyser, vil vise. Derfor leser eller tolker (eksegese) jeg brevet Gaard har sendt til ordføreren, som et første signal på at han og Høyre er åpne for å ta inn over seg konsekvensen av ny kunnskap. Jeg forventer at ordføreren etterkommer Gaards ønske, rydder plass til en kunnskapsgjennomgang i formannskapet og i tillegg sørger for at han selv og Arbeiderpartiet bereder sitt sinn for samme kunnskapsøvelse som Gaard og Høyre.

Da kan overskrifta plutselig bli lokaldemokrati, miljøriktig veg og artsmangfold.