– Ti grunner for Karmøy Høyre til å si nei til omkjøringsveien – Hnytt

Siste:

– Bompenger er et hett tema, og ikke minst bruken av dem. Bygging av omkjøringsveien vil alene koste tilsvarende minst ni år med bompengeinnkreving i Karmøy kommune, skriver Gunvar Mikkelsen og Hein Berdinesen i et leserinnlegg.
– Bompenger er et hett tema, og ikke minst bruken av dem. Bygging av omkjøringsveien vil alene koste tilsvarende minst ni år med bompengeinnkreving i Karmøy kommune, skriver Gunvar Mikkelsen og Hein Berdinesen i et leserinnlegg.
Arkivfoto

– Ti grunner for Karmøy Høyre til å si nei til omkjøringsveien

Etter fire år uten ordfører og makt er Karmøy Høyre naturligvis klare for å gjenerobre ordførerkjedet i Karmøy kommune – kanskje med hjelp fra regjeringskameratene Frp og Venstre? Veien til makta kan imidlertid bli vanskelig hvis ikke partiet snur i den viktigste valgkampsaken på Karmøy – nemlig omkjøringsveien rundt Åkra. 

Omkjøringsveien ble i sin tid jobbet frem av Helga Rullestad (Ap) og Kjell Arvid Svendsen (KrF), for at de og andre i Skudenesområdet skulle spare et par minutter på å slippe å kjøre gjennom Åkra. De opprinnelige planene, eller drømmene får vi vel si, inkluderte en omkjøringsvei langt øst for Åkra, uten nedløp til Åkra (derav navnet omkjøringsveien), i tillegg til blant annet tunneler på Sandve og Brekke (!). Siden den gang har realitetene innhentet både Rullestad, Svendsen, kommunen og Statens vegvesen, og planene har blitt stadig mindre grandiose – samtidig som kostnadskalkylene har skutt i været og trafikkmengden sør for Åkra, og dermed behovet, har blitt redusert.

Når har Venstre og Frp på Karmøy snudd i saken, noe som etter vår mening bør være veldig relevant for Høyres vurdering. I det følgende gir vi derfor Høyre 10 gode grunner til å snu, og altså gå mot omkjøringsveien. Det er Ap og KrF som har snakket varmest om omkjøringsveien i media, så rent prestisjemessig så bør det heller ikke være noe problem for Høyre å endre standpunkt.

 1. Omkjøringsveien har en netto samfunnsøkonomisk nytteverdi på minus 346 millioner kr. Dette tallet er hentet fra Statens vegvesens egne tall i 2010, og oppdatert med nytt kostnadsestimat fra Statens vegvesen (700 millioner kr) og endring i konsumprisindeks for perioden 2010-2018 (22,1 %). Etter departementets nye vedtak, der de krever relativt omfattende og kostbare avbøtende tiltak av hensyn til naturen, så er det sannsynlig at minusverdien blir enda større når reguleringsplanen legges frem til våren.
 1. Omkjøringsveien vil forringe viktige friluftsområder og store landskapsverdier for all fremtid. Friluftsområdene fra Killingtjørnet (Tjøsvoll øst) i sør til Aureivatnet og Haringstad i nordøst vil bli sterkt påvirket av veien siden den her vil gå gjennom utmarka – dette gjelder både rent visuelt, men også trafikkstøy. Ved Killingtjørn må veien legges oppå store fyllinger og lyden vil da bære langt innover marka. Gjennom hele strekningen, fra Ådland i sør til Haringstad i nord, vil den forringe landskapsverdiene, noe også bl.a. Fylkesmannen i Rogaland har påpekt gang på gang. I området mellom Heiavatnet og Aureivatnet vil veien måtte gå gjennom opptil 25 meter høye veiskjæringer.
 1. Omkjøringsveien vil i ytterste konsekvens medføre at ca. 750 dekar dyrka mark går tapt, og at flere gårdsbruk må legges ned. Dette inkluderer ca. 100 dekar som vil bli asfaltert over og ca. 650 dekar som blir liggende mellom omkjøringsveien og eksisterende bebyggelse, og som derfor fort kan bli tungdrevet og omregulert til bebyggelse. Ca. 20 gårdsbruk og småbruk blir direkte berørt av veien. Levende gårdsbruk tett på byen er viktig for Åkra, og matjord blir, som bl.a. nåværende regjering har påpekt, stadig mer verdt ettersom klimaendringene og befolkningen øker.
 1. Omkjøringsveien vil påvirke minst fire rødlistede fuglearter og et naturreservat negativt. Fugleartene er åkerrikse (kritisk truet), vipe (sterkt truet), hubro (sterkt truet) og storspove (sårbar). Åkra og Ådland er et av få områder i Norge der åkerriksa kommer tilbake år etter år, noe som kan tyde på hekkinger. Hubroterritoriet har trolig Sør-Norges beste ungeproduksjon, og hvis veien bygges så ser det stor sjanse for at hubroen skyr området – dette vil i sin tur sannsynligvis medføre at hubroen forsvinner fra Karmøy. Omkjøringsveien vil gå gjennom de siste fem lokalitetene som har vipe i Åkraområdet, og dermed vil vipa etter alt å dømme være borte som hekkefugl fra Åkras omegn. Omkjøringsveien vil videre gå helt inntil Heiavatnet naturreservat, og vil påvirke dette negativt, blant annet ved avrenning av forurenset vann og salt fra veien; og ved at veien fungerer som en barriere for fugler og dyr, mellom naturreservatet og resten av utmarka.
 1. Omkjøringsveien vil medføre at det ikke er penger til å utbedre veiforholdene der folk ferdes, bor og jobber, nemlig i Åkraområdet (strekningen Ådland-Veasletta). Dette medfører bl.a. at i stedet for å bruke litt penger på sårt tiltrengte tiltak for å hindre trafikkulykker (underganger, belysning, gjerder, redusere utkjørsler osv.), så blir alt svidd av på å bygge en vei i marka – langt fra der de fleste bor, jobber og ferdes.
 1. Omkjøringsveien vil medføre at det ikke er penger til å utvikle Åkrakrossen til et trivelig sentrum. 0+-alternativet fra Statens vegvesen foreslår å la gjennomgangstrafikken gå gjennom Klæhaugveien fra Elkjøp i sør til Åkra Bil i nord. På den måten vil man kunne bygge et trygt og trivelig sentrum i Åkra uten gjennomgangstrafikk, med torget som det naturlige «hjertet» i sentrum.
 1. Omkjøringsveien vil medføre at det ikke er penger til å utbedre Austre Karmøyveg. De fleste som bor i Skudenes, og som skal til Kopervik eller lenger nord på Karmøy, kjører trolig i dag Austre Karmøyveg. Dette fordi det er den korteste og raskeste veien. Veien er imidlertid overmoden for en oppgradering, og det er heller ikke så mye som skal til for å bli kvitt de mest svingete og farligste partiene.
 1. Omkjøringsveien vil, hvis den blir realisert, for alltid stå som et symbol på at de lokale politikerne lot prestisje gå foran fornuft og klokskap. De lyttet ikke til råd fra verken innbyggere, lokalt næringsliv, Fylkesmannen, Fylkesrådmannen, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet eller naturvernorganisasjoner. Ved å snu i saken viser Høyre, slik som Frp og Venstre allerede har gjort, at det er lov å ta nye argumenter og ny kunnskap i betraktning, og endre standpunkt. Man taper ikke ansikt av den grunn – tvert imot!
 2. Bygging av omkjøringsveien vil alene koste tilsvarende minst ni år med bompengeinnkreving i Karmøy kommune (med dagens satser). Det er nok få velgere som vil finne seg i dette til høsten.
 1. Omkjøringsveien vil gjøre det vanskeligere for Høyre å få ordfører og makt etter valget. Dette skyldes at det er sannsynlig at de fleste velgerne anser bruken av bompengene (felleseie) som en så viktig sak, at den kan avgjøre hvilket parti de velger å stemme på. Etter alt å dømme er de aller fleste velgerne i Karmøy kommune mot omkjøringsveien, og vil da trolig også stemme på et parti som er mot omkjøringsveien. Vi kommer også til å delta aktivt i valgkampen sammen med de partiene som er mot omkjøringsveien.

  Vi imøteser en offentlig uttalelse fra Karmøy Høyre, gjerne i Karmøynytt, om hva de tenker om saken og argumentasjonen vår – slik at velgerne vet hvor Høyre står i saken. Vi forventer ikke at Høyre snur på grunn av dette innlegget, men vi forventer at de ser på argumentene våre med et friskt blikk, og at de går inn i en åpen prosess før de lander på et standpunkt i god tid før valgkampen starter – slik at velgerne vet hva de stemmer på.