Enige om Karmøybudsjettet – Hnytt

Siste:

Kommunestyret 17. desember.
Kommunestyret 17. desember.

Enige om Karmøybudsjettet

Gikk inn for fellesforslaget til posisjonspartiene.

TILLEGGSPUNKT, DRIFT

 1. Aktivitetskortet + 200`. Hovedutvalget vurderer endret innslagspunkt og mulig utvidet bruksområde for kortet.
 2. Det utarbeides sak til politisk behandling om hvordan barnetrygden i gitte tilfeller ikke kommer til fratrekk i søknad om sosialstønad. Det settes av 300` kr.
 3. 50% rabatt ved leie for fysioterapi i Karmøyhallen videreføres. + 60`.
 4. Åkra gamle kirke. Tilskudd inntil 250`kr til rehabilitering av kirken i forbindelse med 200 årsjubileet forutsatt at menigheten/lokalmiljøet bidrar med minst tilsvarende beløp.
 5. Arbeidet med kulturhusprosjektet videreføres. + 150`.
 6. Friluftsrådet Vest – øke tilskuddet med 5 kr pr innbygger grunnet flere oppgaver forutsatt at andre kommuner følger opp. + 210`.
 7. Styrking av fysioterapitilbudet i institusjonene. + 500`.
 8. Økte ressurser til styrking av oppgaver knyttet til museene. + 400`.
 9. Ungdomsrådet – hvis beløp ikke medtatt. + 200`.
 10. Arbeidstrening gjennom NAV for unge under 30 år – behovet forutsettes dekket.
 11. Arbeidet med jordvernstrategi prioriteres om nødvendig med ekstern kompetanse. + 100`.
 12. Det arbeides videre med etablering av nødvendige parkeringsplasser for hjemmetjenesten/ROP/helsestasjon/legesenter i sone nord.

INVESTERING

 1. Det bygges ny skole i Vedavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv skole. Prosess skal startes og tomtevalg forutsettes på plass innen utgangen av 2019. Byggeplanlegging forutsettes startet i 2021 med mål om ferdigstillelse i 2024.
 2. Det utarbeides en sak om salg av skoleområdet på Åkra barneskole. Området skal kunne benyttes til byutvikling av Åkrehamn sentrum. Salgssum skal benyttes til delfinansiering av ny Åkra skole, slik at denne kan realiseres raskere på ervervet tomt.
 3. Planlegging av ny skole på Kolnes skal inneholde en fullskala flerbrukshall, ikke en minihall.
 4. Det utarbeides en sak om mulig kommunal overtakelse av havneområdet i Kopervik, fra Karmsund Havn. Dette området skal benyttes til byutvikling i Kopervik.
 5. Arbeidet med grunninnløsninger fremskyndes slik at bygging av lysløypene Almannamyr og Revur samt gang og sykkelvei langs Syreveien kan realiseres raskere.
 6. Planlagte investeringer kirkebyggene fremskyndes 1 år slik at foreslåtte tiltak i 2021 fremskyndes til 2020, og tilsvarende påfølgende år.

POLITIKK: Forslaget, fremmet av Ap, KrF, Sp og V, fikk 27 av 45 stemmer da budsjett- og økonomiplan for 2019-2022 ble behandlet i kommunestyret mandag kveld.

Høyres forslag fikk 13 stemmer, FrPs forslag fikk 3 stemmer, mens SVs forslag fikk 2 stemmer.

Leif Malvin Knutsen la frem forslaget for samarbeidspartiene, som baserer seg på rådmannens forslag til budsjett, og roset arbeidet som har blitt lagt ned av administrasjonen.

– Det er ansvarlig politikk som ikke inviterer til de store sjansene i det økonomiske bildet, sa Knutsen.

Svein H. Andersen (Ap) ga også rådmannen ros for sitt arbeid med budsjettet, men påpekte at en har gjort noen få, men vesentlige forskjeller.

Han sa også at troverdighet og økonomisk styring er viktig og noe en skylder innbyggerne i kommunen.

KrFs Alf Magne Grindhaug pekte på Kolnes som en sentral del av å få vekst i innbyggertallet i Karmøy.

Han pekte også på at forslaget innebærer at en øker kulturturismen med 400.000 kroner årlig.

Vil ikke lappe på gammel skole

– Posisjonen er ikke fornøyd med å lappe på Vea skole. Vi er utålmodige og ønsker ny skole, sa Grindhaug videre.

I forslaget står det at tomtevalg skal være tatt innen 2019 og vil ha ny skole i bruk senest 2024.

Ungdomsrådet får støtte

Senterpartiets Tor Asle Grønningen nikket seg også enig i at det er et ansvarlig og godt budsjett.

– Selv om vi har store byggeprosjekter så har vi kontroll på kapitalen, sa han.

I forslaget står det at det skal gå 200.000 kroner ekstra til ungdomsrådet.

– Vi vil at de skal ha mer, sa Grønningen som fortsatte med at rådet fungerer som et talerør for ungdom.

Andre punkter

Aktivitetskortet støttes med 200.000.

Åkra gamle kirke får tilskudd på inntil 250.000 kroner til rehabilitering.

Arbeidet med kulturhusprosjektet videreføres med 150.000 kroner.

Arbeidstrening gjennom NAV for unge under 30 år – behovet forutsettes dekket.

Utarbeiding av sak om salg av skoleområdet på Åkra barneskole. Salgssum skal benyttes til delfinansiering av ny Åkra skole.

Planlegging av ny skole på Kolnes skal inneholde en flerbrukshall, ikke en minihall.

Saken oppdateres.