«Fortsatt snarlig sykehjemsdrift i Skudeneshavn» – Hnytt

Siste:

Skudenes bu- og behandlingsheim
Skudenes bu- og behandlingsheim

«Fortsatt snarlig sykehjemsdrift i Skudeneshavn»

MENINGER: Reetablering av sykehjemsplasser i Skudeneshavn har vært et tema som har opptatt den politiske hverdagen i Karmøy etter at sykehjemsdriften midlertidig ble stanset i påvente av ombygging av sykehjemmet.  Ikke minst blant innbyggerne i Skudeneshavn har dette vært et stort og viktig samtaletema, og i tillegg har det vært mange innspill i media i om dette.

Det er svært gledelig å erfare at hele det politiske miljøet i Karmøy går inn for fortsatt sykehjemsdrift. Det er derfor viktig at kommunestyret slår fast dette på kommende møte den 17.desember, slik at det ikke skal herske noen usikkerhet om det fremover i Skudeneshavn.

I et debattinnlegg i Haugesunds Avis den 10.desember har Inger Elise Netland Kolstø overskriften «Ikke utsett bygging av nytt sykehjem» på sitt innlegg. Selve overskriften kan gi leserne inntrykk av at dersom en ikke velger fremgangsmåten som posisjonspartiene i Karmøy ønsker (rive eksisterende sykehjem og bygge nytt) så blir reetablering av sykehjemsdrift i Skudeneshavn utsatt.

Fra Netland Kolstø sitt innlegg siteres: «Det er derfor vi er svært kritisk til Høyres forslag . Det er i realiteten et utsettelsesforslag i en sak hvor vi trenger handling nå. Skal en pusse opp, slik de mener, vil det sannsynligvis ta flere år.»

Jeg skulle gjerne sett at debatten om reetableringen av sykehjemsplassene i større grad er preget av saklighet enn å mistenkeliggjøre andre sine løsninger og devaluere deres perspektiver.

Den foreliggende studien som er gjort til nå av Vikanes Bungum arkitekter AS, er kun en mulighetsstudie som analyserer mulighetene for å oppgradere eksisterende sykehjem med bl.a. krav til romstørrelse m.v som en skal dekke  samt holdt opp mot bygging av helt nytt sykehjem.  De økonomiske vurderingene som er gjort i denne studien er på overordnet makronivå, og det vil være uansvarlig å trekke endelig konklusjon på konseptvalg basert på denne mulighetsstudien alene.   Jeg er her enig i arkitektens oppsummering som også tilsier at en må gå videre i dybden, før en konkluderer nærmere.

Når det gjelder fellesforslaget fremsatt av Høyre, der undertegnede er medforslagsstiller, er vi opptatt av at vi får reetablert sykehjemsdriften i Skudeneshavn snarest mulig. Jeg mener i utgangspunktet  at det kan gjøres ved å komme straks i gang med prosjektering og ombygging av det eksisterende sykehjemmet.

Det bør derfor snarest igangsettes prosjektering på forprosjektnivå for å ha et forsvarlig beslutningsnivå for hvilket alternativ som skal velges, enten det er ombygging av eksisterende bygg eller ved nybygg. Uansett bør kommunestyret ha som en målsetting at en konkret ombygging/utbygging bør startes opp i 2019.

I den videre prosessen må stedlige aktører, med en blanding av politikere og representanter fra frivillige organisasjoner, få delta gjennom en referansegruppe som følger prosjektet. Dette er også tidligere enstemmig besluttet av Hovedutvalg for Helse/Omsorg.  Det er tross alt menneskene i lokalmiljøet som er best kvalifisert til å si «hvor skoen trykker».

Men det viktigste vedtaket vi gjør kommende mandag er å slå fast at det fortsatt skal være sykehjemsdrift i Skudeneshavn. Det fortjener Skudenesbuen.