Sivilombudsmannen har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandle innsigelsessaken knyttet til kommunedelplan for fylkesvei 47 på strekningen Åkra sør – Veakrossen, på nytt.

– Vi har nå foretatt en grundig gjennomgang av faktagrunnlaget og vurderingene gjort i 2016, med særlig vekt på bestemmelsene i naturmangfoldloven. Konklusjonen er at vurderingene og interesseavveiningen knyttet til naturmangfoldloven var gjort, men ikke synliggjort godt nok. Departementet mener denne feilen ikke virket bestemmende på vedtakets innhold i 2016, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Samfunnsnytte

Departementet har i dag sendt nytt vedtaksbrev til fylkesmannen i Rogaland der konklusjonen fra 2016 om å godkjenne kommunedelplanen opprettholdes. I det nye vedtaket er naturmangfoldvurderingene og avveiningen til de samfunnsmessige fordeler ved omkjøringsveien tydeliggjort. Det er lagt vekt på samfunnsnytten ved en omkjøringsvei i forhold til trafikksikkerhet, nærmiljø og sentrumsutvikling i Åkrahamn.

– Jeg har i mitt vedtak mer detaljert enn i 2016 konkretisert føringene for oppfølgende behandling i reguleringsplanarbeidet. Det er flere avbøtende tiltak, endringer og tilpasninger jeg forventer blir vurdert som alternativer i reguleringsplanen, men jeg kan ikke forskuttere hva konklusjonene av disse tilleggsvurderingene blir, sier Mæland.

For liten nytteverdi

I konsekvensutredningen som ble utarbeidet i 2010 ble det pekt på en mulig redusert løsning for omkjøringsveien. Departementet mener deler av traséen kan ha for liten samfunnsmessig nytteverdi når en vurderer trafikktall opp mot konsekvensene for naturmangfold, jordvern, kulturlandskap og friluftsliv.

– Departementet mener derfor det i arbeidet med reguleringsplan er behov for å vurdere om den sørligste delen av omkjøringsveien er nødvendig, eller om hensynet til naturmangfoldet, jordvern og friluftslivsinteressene tilsier at denne delen bør utgå, opplyser Mæland.

Bygge kulvert

For å ivareta naturmangfoldet og øvrige verdier i området skal det også ses på om det kan bygges miljøkulvert på hele eller deler av strekningen gjennom kystlyngheien i nord, der veien går i skjæring. Omfanget av avbøtende tiltak skal konkretiseres og fastsettes i reguleringsplanen, heter det i kunngjøringen.

Departementet forventer blant annet at det vurderes å trekke veien lengre mot vest i området ved Killingtjørna og bedre veiens terrengtilpasning generelt. Videre skal naturrestaurering og økologisk kompensasjon for tap av den utvalgte naturtypen kystlynghei utredes og pålegges i forbindelse med reguleringsplanprosessen.

– Lokalpolitikerne vil gjennom høring av de ulike reguleringsplanalternativene få et langt bedre grunnlag for å treffe endelig beslutning. Her har jeg forutsatt at minst ett alternativ av reguleringsplanen skal være for den reduserte løsningen av omkjøringsveien, sier Mæland.