«Åkrapakken vil gi næringslivet gode betingelser» – Hnytt

Siste:

Statens vegvesens illustrasjon av nordre innfartsvei fra omkjøringsveien, med påtegnet rød vei mellom Grindhaug og Tjøsvoll øst.
Statens vegvesens illustrasjon av nordre innfartsvei fra omkjøringsveien, med påtegnet rød vei mellom Grindhaug og Tjøsvoll øst.

«Åkrapakken vil gi næringslivet gode betingelser»

MENINGER: Det er positivt at deler av næringslivet på Åkra ser ulempene med å bygge en omkjøringsvei øst for Åkra, og derfor nå går ut i Karmøynytt mot de opprinnelige planene om en slik vei. Som de påpeker, så kan en omkjøringsvei fort medføre økt handelslekkasje, slik man har sett bl.a. både i Kopervik og Leirvik. Og som man vet er butikkdød i sentrum et økende problem både i Norge og andre land, dette som en følge av bilbaserte varehus utenfor sentrum og en økende netthandel.

Forslaget om en tilkomstvei i stedet for en omkjøringsvei, er utvilsomt positivt for landbruket fra Grindhaug og sørover til Fagerland. En slik tilkomstvei, eller kompromiss om du vil, har imidlertid også klare ulemper; for eksempel vil det være omtrent like konfliktfullt når det gjelder biologisk mangfold (bl.a. for hubro, vipe, storspove, kystlynghei, Heiavatnet naturreservat og Killingtjørnet), som en «fullblods» omkjøringsvei er. Og en slik løsning vil derfor også etter alt å dømme komme i konflikt med naturmangfoldloven. Dette kan gi enda flere år med «krangling» med Sivilombudsmannen eller i domstolene (bl.a. har Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Sabima nå engasjert seg i saken på nasjonalt nivå).

I tillegg vil en slik tilkomstvei faktisk bli ca. 100 meter lenger enn den eksisterende veien – om man regner fra Åkrakrossen til Veakrossen. Om man videre regner med at man i gjennomsnitt kan holde 80 km/t på den nye veien, mot i gjennomsnitt 55 km/t på den nåværende veien, så vil man kun spare ett fattig minutt ved å kjøre den nye tilkomstveien.

I stedet for å bruke mange hundre millioner kroner på en ny og konfliktfull tilkomstvei til Åkra, som ifølge illustrasjonene til Statens vegvesen heller ikke er koblet til boligfeltene på Tjøsvoll øst og Grindhaug, så vil man etter vår mening få mye mer valuta for pengene om man knytter sammen boligfeltene Grindhaug og Tjøsvoll øst med Sevland – for eksempel slik de to røde strekene på illustrasjonene viser. Legg merke til at Åkra Sementstøperi også enkelt kan kobles til veien fra Grindhaug til Tjøsvoll øst, noe som vil medføre at man blir kvitt tungtrafikken til og fra sementstøperiet gjennom Åkra sentrum.

Statens vegvesens illustrasjon av nordre innfartsvei fra omkjøringsveien, med påtegnet rød vei mellom Grindhaug og Tjøsvoll øst. Her kan også Åkra Sementstøperi enkelt kobles på, om veiforslaget utvides 350 meter sørover.
Gjeldende reguleringsplaner med påtegnet rød vei mellom Tjøsvoll øst og Sevland. Reguleringsplaner hentet fra kommunekart.com.

Disse enkle grepene kommer i tillegg 0+-alternativet, som i sin tid ble foreslått av Statens vegvesen som et alternativ til omkjøringsveien, og som inkluderer en forlengelse av Engveien og ev. Klæhaugveien (sistnevnte om man ønsker miljøprioritert gjennomkjøring gjennom Åkrakrossen), med tilhørende rundkjøringer (se figur).

Åkrapakken er en utvidelse av det såkalte 0+-alternativet, som ble lansert av Statens vegvesen i kommunedelplanen fra 2010, og som vises på denne figuren. 0+ innebærer oppgradering, utvidelse og sammenkobling av veier sentralt på Åkra. Illustrasjon: Statens vegvesen.

I tillegg ønsker vi at det skal etableres avkjørselsfelt (f.eks. ned til Mannes), samt eventuelt å redusere antall utkjørsler på Heia, samt selvsagt å lage rundkjøring i Veakrossen. I tillegg til dette kommer også trafikktryggende tiltak for myke trafikanter (f.eks. underganger og hindringer/gjerder mellom veier og fortau), foruten utbedring av de smale og svingete partiene på Austre Karmøyveg (som er den korteste veien fra Skudenes til Eide/Kopervik).

Ved heller å jobbe for alle disse tiltakene, som vi ønsker å kalle Åkrapakken, vil man få mye mer for pengene og samtidig unngå strid med sentrale myndigheter og naturvernorganisasjoner i forhold til lovverket. I tillegg vil man unngå å ødelegge Åkrabuens turområder og den flotte naturen som mange har like utenfor stuedøra si – natur og fuglearter som faktisk er av nasjonal verdi og interesse. Det er altså på ingen måte snakk om at Åkra ikke skal sitte igjen med noe som helst, selv om det ikke blir omkjøringsvei. Tvert imot; vi tror at Åkra vil få mye mer igjen for bompengene, om næringslivet og politikerne går for Åkrapakken i stedet for en omkjøringsvei eller en ny tilkomstvei.

Vi utfordrer med dette næringslivet på Åkra til å vurdere Åkrapakken (som altså tilsvarer et utvidet 0+-alternativ), og vi håper også at Høyre, KrF og Arbeiderpartiet ønsker å se nærmere forslagene våre. Vi registrerer nå heldigvis at enkelte i Karmøy Ap også har uttalt seg kritiske til omkjøringsveien – hvilket er svært gledelig. Fra før har Frp og Venstre snudd i saken, og Senterpartiet er i en prosess. Og som alle vet, det er absolutt ingen skam å snu, det er heller et kvalitetstegn.

Gunvar Mikkelsen, Hein Berdinesen, Bjarte Mjølhus og Per Magnus Haugen Presthammer