«Fjord Motorpark har få utviklingsmuligheter – på tide med skrinlegging?» – Hnytt

Siste:

Gaute Sanson, talsmann for Nabogruppen.
Gaute Sanson, talsmann for Nabogruppen.

«Fjord Motorpark har få utviklingsmuligheter – på tide med skrinlegging?»

Fjord Motorpark (FMP) går tradisjonen tro ut i media når det nærmer seg en myndighetsavgjørelse i saken deres. Denne gangen gjelder det Fylkesmannens behandling av grunneiernes klage på Karmøy kommunes ekspropriasjonsvedtak nr 2, skriver talsmann for Nabogruppen, Gaute Sanson i dette innlegget.

LESERINNLEGG: Det som er litt annerledes nå, er at FMP går ut på to fronter:

1) Styreleder Arvid Grimstvedt i Fjord Motorpark Eiendom AS går — etter eget sigende som privatperson — ut med en rekke drittpakker rettet mot de fleste som er involvert i sakskomplekset omkring FMP. Ofrene er Fylkesmannen selv, grunneiernes advokat, kommunepolitikere i Karmøy, og ikke minst Nabogruppen (som undertegnede representerer). Selv om Grimstvedt kløktig nok aldri benytter ordet «Nabogruppen», vil omtalen hans få de fleste til å tenke på oss. Dette pinlige utspillet fortjener ikke oppmerksomhet fra vår side, og vi stopper derfor videre omtale her.

2) Styreleder André Kidess i Fjord motorpark AS er «good cop» og påpeker de positive ringvirkningene ved FMP, og serverer i kjent stil en ny liten godbit som ikke har vært på bordet tidligere: internasjonale stevner. Selv om dette ikke er helt riktig, høres det jo fint ut. Og la det være sagt: Nabogruppen har aldri tvilt på at det finnes goder knyttet til FMP. Men det har for det første tidligere vært snakk om nordiske stevner på FMP. Og for det andre er det kun internasjonale stevner i motocross som ble nevnt i media nå nylig, og det trenger man ikke FMP for å få til. Motocrossbanen ligger der allerede.

Men alle må huske at styreleder Kidess nå skal «selge» FMP til publikum, som oppvarming til Fylkesmannens klagesakbehandling. Da er det på sin plass at man også husker på at uansett hvor bra FMP kan bli for idrett og næringsliv, og hvor mange stevner de kan holde, så vil noen lide under dette: lokalbefolkning, natur og miljø. La oss repetere noen få punkter som ikke er løst så langt:

STØY

Fjord motorpark har ikke klart å levere en støyanalyse iht. T-1442 som tilfredsstiller kravene i reguleringsplanen. Det de har gjort, er dette:

a) Støyretningslinjens katalogen over støyutslipp fra de ulike kjøretøyene er, i FMPs støyanalyser, erstattet av en ny katalog med lavere støyutslipp. Denne katalogen er fortsatt ikke godkjent, halvannet år etter at FMP brukte den i sin støyrapport.

b) Selv med den kontroversielle støyutslippskatalogen klarte de ikke kravene uten å fordele støyen på hele kalenderåret. Vanligvis beregner man støyen over aktiv sesong. FMP påstår at det vil være like mye aktivitet hele året på anlegget deres, men det tror ingen på.

c) Men selv dette ble ikke nok til å holde støyen innafor, så aktivitetsnivået er redusert i så stor grad at anlegget nå — i følge FMPs egne støyanalyser — står fram som et anlegg med redusert aktivitet. De ønsker internasjonal standard på et sted der de kun kan drive med redusert aktivitet?

Det finnes også mange andre tvilsomme momenter i støyanalysen, men de tre ovenforstående punktene forteller at anlegget i utgangspunktet er plassert «for trangt» — de vil ikke ha muligheter til å utvikle seg slik de ønsker uten å komme i stadige konflikter med lokalmiljøet ang. støy. Det synes som en utopi at anlegget skal kunne videreutvikles til å holde internasjonale mål for å kunne få internasjonale stevner. Sannsynligvis er det ikke en gang realistisk å utvikle det som framkommer i forretningsplanen uten stadige konflikter, reduksjon i antall kjøretøy, og brukstidsbegrensninger.

ØKONOMI

Det er store, hvite flekker på et økonomiske kartet til FMP. Vi nevner noen:

i) Kryssløsning: FMP har antakelig satt av 5 MNOK, mens realitetene nok vil nærme seg 50 MNOK.

ii) Vann og avløp (VA): FMP har ikke avsatt noe for ekstern VA, og kan bli avhengig av mer ekspropriering fra de samme grunneierne som de nå eksproprierer fra. Karmøy kommune har anslått kostnader til over 20 MNOK, og det kan bli enda dyrere dersom de skal ta hensyn til Fylkesmannens ønsker om rensing før utslipp til sjø (kommunens anslag gjelder urenset utslipp til ferskvann — og tar ikke høyde for ekspropriasjonskostnader).

iii) Anbud fra entreprenører: vi vet fra før at det foreligger kalkyler som matcher forretningsplanens anslag på ca. 117 MNOK for første byggefase (som i forretningsplanens vedlegg er definert mtp. baner etc.). Det vi også vet, er at det har kommet nye anbud på bordet som ikke er offentliggjort, og at videre forhandlinger tilsynelatende er stoppet i påvente av videre behandling i ekspropriasjonssaken. Sett fra sidelinjen kan det se ut som at FMP nøler med å offentliggjøre ufordelaktige tall.

Det er ikke redegjort for hvordan disse kostnadene skal handteres. Vår bekymring når det gjelder økonomi knytter seg først og framst til hva som vil skje dersom det lykkes å ekspropriere til fordel for FMP — for deretter å oppleve at FMP ikke klarer å gjennomføre prosjektet som planlagt. Kan man være bekjent av at det brukes ekspropriering i en sak der prosjekthavari er et realistisk utfall?

Er det ikke på tide å skrinlegge dette prosjektet nå?