«Omkjøringsveien Åkra-Vea må stanses» – Hnytt

Siste:

ARKIVFOTO: Representanter fra Miljøverndepartementet og Fylkesmannen på befaring ved den planlagte omkjøringsveien i november 2011.
ARKIVFOTO: Representanter fra Miljøverndepartementet og Fylkesmannen på befaring ved den planlagte omkjøringsveien i november 2011.
Arkivfoto

«Omkjøringsveien Åkra-Vea må stanses»

MENINGER: Karmøy kommunes delplan for omkjøringsveien Åkra sør-Veakrossen ble underkjent av Miljøverndepartementet i 2012. Fylkesmannen i Rogaland har avvist planen tre ganger. Etter ny gjennomgang ble samme plan igjen likevel vedtatt av kommunestyret, og kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente planen i 2016. Begrunnelse: Hensynet til lokalt selvstyre.

Departementets vedtak ble raskt påklaget til Sivilombudsmannen, og Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening, Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) og andre naturvernorganisasjoner kjemper nå hardt mot omkjøringsveien.

Saken er fremmet i Stortinget, der man har bedt klima- og miljøministeren og kommunal- og moderniseringsdepartementet om å se på saken på ny. Noe de er pliktet til å gjøre.

Spørsmålet som rettes til regjeringen er: Skal lokalt selvstyre få trumfe naturmangfoldloven. Det står mye på spill i denne saken. Omkjøringsveien, som er tenkt inntil 16 meter bred og med 90 km/t fartsgrense, vil rasere store arealer natur- og kulturlandskap med vitale landbruks-, natur-, frilufts- og landskapsverdier. Rødlistede fuglearter vil bli sterkt truet og sannsynligvis utryddet. Viktige trekk-, overvintrings- og hekkeområder vil ødelegges. Man kan glemme all framtidig landbruksproduksjon i området. All matjord ødelegges. Eiendomsstrukturer brytes opp. Menneskene som bor i området vil få store problemer.

Og veien vil koste nesten 1 milliard kroner.

Alt dette for en vei det ikke er behov for. I sine utredninger er Fylkesmannen og Sivilombudsmannen tydelige på at omkjøringsveien ikke stemmer overens med utviklingsretningen, og at det derfor ikke trengs noen omkjøringsvei. Kommunen har heller ikke gjort en skikkelig utredning av hvor vidt omkjøringsveien faktisk vil bli benyttet.

Kommunens utredningsarbeid er ifølge Fylkesmannen i det hele tatt svært slett. Naturverntiltak er ikke innarbeidet i konsekvensutredning og planutkast, og det er ikke tatt hensyn til nyere trafikktall. Kommunestyrets vedtak er i sterk konflikt med nasjonale jordverninteresser, og det med inkonsekvente begrunnelser. For eksempel: I andre kommuneplaner er det gjeldende området beskrevet som et viktig jordbruksområde, noe det overhodet ikke tas hensyn til i planene for omkjøringsveien.

Kommunens plan og departementets vedtak oppfyller på ingen måte krav i naturmangfoldsloven. Der står det svart på hvitt: Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Vi har all den vitenskapelige kunnskapen, og vi kjenner risikoen.

Naturmangfoldloven henviser til føre var-prinsippet: Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Omkjøringsveien gir den største risiko for irreversibel skade på naturmangfoldet, artsbestander og naturtyper. Og mye mer.

Omkjøringsveien er altså et direkte brudd på norsk miljølovgivning. Den er ulovlig.

Regjeringen kan derfor umulig la et hensyn til lokalt selvstyre få trumfe norsk miljølovgivning.

Planene for omkjøringsveiens må skrinlegges. Det må legges nye planer for trafikksikring mellom Åkra og Vea.