– Utnytter advokaten tette bånd til fylkesmannen? – Hnytt

Siste:

Arvid Grimstvedt, tidligere styreleder Fjord Motorpark.
Arvid Grimstvedt, tidligere styreleder Fjord Motorpark.

– Utnytter advokaten tette bånd til fylkesmannen?

MENINGER: Grunneiernes representant, advokat Endre Skjørestad, møter 3. oktober Fylkesmannen i Rogaland for å presentere sine synspunkter på Karmøy kommunes vedtak om ekspropriasjon av areal innenfor hensynssonen til Haugesund Lufthavn. Arealet ble regulert til idrettsformål/motorsport i 2008, og ekspropriert i 2013. Arealet ble taksert av bonde- og skogeiernes egen interesseorganisasjon i 2014 til 483.575 kroner. Kanskje kommunens minst verdifulle landbruksjord? Likevel fastsatte tingretten en langt høyere erstatningssum, rundt 4 millioner kroner. Grunneierne var ikke fornøyd og anket til lagmannsretten, begrunnet i mangelfull saksbehandling fra daværende rådmann. Karmøy kommunestyre foretok derfor et nytt ekspropriasjonsvedtak i 2017 basert på en ny utfyllende saksutredning. Denne gangen klages det på ugyldig reguleringsplan og manglende interesseavveiing. Også noen løst organisert naboer har gjennom de siste årene sendt klager på klager til kommunen, fylkesmannen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sivilombudsmannen. Ingen av klagene har fått medhold.

Advokat Skjørestad og fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa kjenner hverandre svært godt gjennom Rogaland Senterparti. De to partivennene er fremmet som partiets første og andre kandidat til stortingsvalget både i 2001 og 2005. Partivennene sees også sammen i forsamlinger og hvor de holder foredrag. Advokat Skjørestad er en dyktig taktiker og har gjentatte ganger vist han har mer enn et normalt faglig engasjert i denne ekspropriasjonssaken. Fornuftig nok har Skjørestad offentlig holdt en «armlengdes avstand» til de uendelige klagene fra naboene som ikke har ført fram. Denne gangen har advokat Skjørestad kanskje blitt litt for ivrig i sitt engasjement? Nå anfører han også alle naboenes anførsler i deres 99-siders lange klage.

Kjernemotstanderne av kommunes ekspropriasjonsvedtak viser et «skremmende» engasjement og forsøker alle midler: hersketeknikker og mistenkeliggjøring for å skape usikkerhet om sakens og prosjektets faktaunderlag. Tillitsvalgte er blitt utskjelt, uthengt i leserinnlegg, medierepotasjer og sosiale medier, og har også mottatt personlige trusler på SMS. Oppførselen smitter over til bygdas barn og ført til mobbesituasjoner av andre barn som er involvert i de aktuelle idrettene.

Behandlingstiden hos fylkesmannen er nå over 7 måneder. Usedvanlig lang tid for en sak som er godt kjent og behandlet flere ganger tidligere hos fylkesmannen. Det som likevel bekymrer mest er når motparten legger så mye engasjement i saken – framstår politiske ledelse i Karmøy kommune som fraværende. Kommunestyrerepresentant Helge Thorheim stilte et betimelig spørsmål til ordføreren i siste kommunestyremøte – hva gjøres for å følge opp kommunestyrets vedtak? Mangelfull oppfølging av fylkesmannen gir grunn til å tro at det vil være svært beleilig for politiske ledelse hvis fylkesmannen gir sin «partivenn» medhold i grunneiernes og «nabovennenes» klage. Det er krevende for mine idrettsvenner å sitte stille å se på «spillet» – så denne gangen er det min tur å rette et par mistanker – jeg håper jeg tar feil?