Fylkesmannen skal møte motorpark-klagerne – Hnytt

Siste:

Helge Thorheim (UAV) stilte spørsmål om Fjord Motorpark-saken.
Helge Thorheim (UAV) stilte spørsmål om Fjord Motorpark-saken.

Fylkesmannen skal møte motorpark-klagerne

Helge Thorheim (UAV) stilte spørsmål om når en får svar fra Fylkesmannen om endelig avgjørelse i Fjord Motorpark-saken.

POLITIKK: Under kommunestyret mandag kveld ønsket Helge Thorheim (UAV) en oppdatering på Fylkesmannens behandling av Fjord Motorpark-klagene, og stilte spørsmål om hvorfor det har tatt så lang tid og enda ikke fått et svar.

– Fylkesmannen har ingen lovpålagt saksbehandlingstid knyttet til denne type saker, svarte Nilsen, og viste til forvaltningslovens paragraf 11a at forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.

Thorheims andre spørsmål i saken som kom opp under eventueltpunktet var om ordfører selv eller rådmannen har purret på Fylkesmannen i forhold til fremdrift i saken.

– Saksbehandler har to ganger vært i kontakt med Fylkesmannen for å avklare fremdrift i saken. I tilknytning til dette har Fylkesmannen opplyst at det skal avholdes et møte med klagerne 3. Oktober der disse får anledning til å redegjøre muntlig for saken. Fylkesmannen har deretter som intensjon å fatte et vedtak snarest mulig etter dette tidspunktet. I den grad møtet avdekker behov for ytterligere faktumavklaring vil dette måtte påregnes ytterligere noe tidsbrukt, svarte Nilsen, og opplyste om at det ble stilt spørsmål om dette under Fylkesmannens besøk for to og en halv uke siden.

Thorheim takket for svaret, og påpekte at det har gått utrolig lang tid uten at en har hørt noe.

– Jeg forstår det slik at det er rett rundt hjørnet før vi skal være aktive mot de som har kalget, begynte Thorheim.

– Jeg er skuffet over den lange behandlingen fra Fylkesmannen i hvert fall på trinn én, hvorvidt det er nye momenter i saken, så behandlingen, avsluttet Thorheim fra talerstolen.