– Folk går inn, lukker vinduene og trekker seg vekk – Hnytt

Siste:

Naboene ved Husøy fortviler over fiskelukt og forurensing i sjø.
Naboene ved Husøy fortviler over fiskelukt og forurensing i sjø.

– Folk går inn, lukker vinduene og trekker seg vekk

Beboerne rundt Husøy-området har i periodevis slitt med plager fra næringsområdet, men de siste årene har problemene blitt flere og verre.

VELDETUN/HUSØY: Lukt, forurensing i sjø og støvskyer som legger seg på biler, husstander og klær er bare noen av problemene som beboerne rundt Husøy opplever.

Situasjonen er så uoversiktlig at innbyggerne i området sliter med å vite hvem som har skyld i problemene. Nå ønsker de å få på plass et kontrollsystem for hele Husøy.

– Og gjerne en tredjepart til å følge opp kaianløp og de generelle utfordringene de har på Husøy, legger han til.

– Jeg har bodd her siden 2009. I begynnelsen var det veldig sjelden lukt og så og si aldri noe forurensing, men for to år siden så har det tatt helt av. Det har nok noe med at de har økt kapasiteten der og flere båter, men før var det aldri et problem, forteller Ludvigsen.

Han bor nede ved strandlinjen og opplever ofte at sjøen utenfor huset er forurenset.

Som nærmeste nabo sliter Knut Høvring med det samme problemet.

– Jeg flyttet hit for tre år siden og det er klart at i begynnelsen så kjente jeg av og til litt lukt. Men etter at Karmsund Protein kom så har en vært plaget med lukt. I begynnelsen gikk det mye på at de hadde problemer i oppstartsfasen, men så fikk de utslippet ned på et nivå som var under grensen. Selv etter det så kjenner vi lukta, forteller Høvring.

– Graverende lukt

Leder i Karmlund Velforening, Frode Wiksnes, forteller at det hovedutfordringen er lukta, men at det i senere tid også har kommet plager fra sjøen til de som bor i strandsonen.

– Folk går inn, lukker vinduene og trekker seg vekk. Folk kjører kanskje ut eller vekk, og hvis du ikke kjenner på lukta på feltet der oppe, og kjører nordover eller sørover, så vil du treffe på lukta på veien. Det er en ganske graverende lukt som kommer derfra. Sjenerende og ubehagelig, sier han.

Wiksnes forteller at det var spesielt krevende i vår, men sommeren var det lite plager.

Fabrikken Biomar har en utslippsgrense med lukt på 1 OUE/m3. Det samme har Karmsund Protein, mens Seagarden har en utslippsgrense på 0,6 OUE/m3.

Foto: Privat.

Fikk besøk av ordføreren

Gruppen har vært i dialog med de forskjellige aktørene, og de har flere ganger sendt e-post til kommunen og sendt bilder.

– Han tok kontakt og kom på befaring med åpent sinn og sjøstøvler, så det var bra. Da fikk han kjenne på alt «grapset» som lå her med fiskefett og mel nede her ved strandkanten, og han fikk se på båtene hvor mye dritt som var på dem, forteller Ludvigsen, som fortsetter:

– Han tok det seriøst, og i dette tilfellet hadde vi navn på båten, så det ble en anmeldelse fra kommunens side.

Ludvigsen håper nå at ordføreren følger opp saken og tar den på alvor.

Fortalte om økt grad av problemer

I fjor høst hadde ordføreren også et møte med Veldetun Velforening der de gikk gjennom forskjellige problemstillinger knyttet til Husøy.

– Vi fortalte at vi opplevde en økende grad av klager og plager fra Husøy de siste årene, så han er klar over det, forteller leder i velforeningen, Morten Stranden.

– Det vi sliter med er ansvarsforholdet. Etter å ha snakket med kommunen, Kystverket, Havnevesenet, Fylkesmannen kan ingen si hvem som har ansvaret i å kontrollere og forebygge forurensing fra båter som kommer til kai. Eneste grunnen til at det ble politianmeldt en båt sist uke var at berørte naboer filmet og dokumenterte utslippet. Men det er ikke naboer som skal drive politiarbeid, legger han til og mener at bedriften båten lå til kai hos fraskrev seg alt ansvar.

Det er etter at den nye fabrikken kom, Karmsund Protein, at lukten har økt, ifølge Stranden.

– Det har generelt sett vært en svært økende grad av bekymring og klager når det gjelder lukt, støv, støy, økt trafikk og til en viss grad lys og at det aldri blir mørkt om kveldene. Det er summen av alt som er vesentlig, så det vi etterlyser er en konsekvensutredning av området før noe som helst mer utvidelse av virksomheter skjer der, sier han.

Foto: Privat.

Tatt opp i formannskapet

Under saken om ny utslippstillatelse til Pelagia Karmøy Fiskemel AS i formannskapet mandag tok ordfører Jarle Nilsen ordet og fortalte om da han var på befaring etter klager fra de lokale.

– Det var ikke lenge siden det var utslipp og tilgrising av både strender og kaier og havner og båter. Jeg var der borte rundt en halv uke etter utslipp. Da så en fortsatt spor og kjente lukt. Jeg fikk tatt og holdt en stein som var sleip og luktet, sa Nilsen.

– Det er til sjenanse, fortsatte han, og fortalte at han fikk med seg dokumentasjon derfra.

– Utslippene er ikke fra virksomheten direkte, men en båt. Det er sterkt kritikkverdig at en båt som er landliggende der som renser tankene sine, sa Nilsen og påpekte at det henger plakat på området som sier rensing er forbudt, men at det er folk som ikke brydde seg.

Han har så tatt kontakt med miljørådgiver Pernille Iden og har sendt en anmeldelse på vegne av Karmøy kommune.

Ønsker å se på felles områderegulering

Det var rådmannen som foreslo å se på en felles områderegulering for området i saksdokumentet, som ble enstemmig vedtatt.

– Vi behandler gjerne en og en søknad, og hver for seg kan det være innenfor, men det kan være et behov for å tenke større og se det i sammenheng. Vi vil gjerne se  på hvordan dette kan bli bra totalt sett for de i nærmiljøet, forklarte rådmann Vibeke Vikse Johnsen.

Foto: Privat.

Forsøkte å stoppe lensingen

På telefon forteller driftssjef Bård Helge Langelandsvik og daglig leder Øyvind Stang ved Karmsund Protein at de har stort fokus på utslipp til sjø og luft, og forsøkte ved flere anledninger å få den aktuelle båten som lenset ved kai til å stoppe.

– Det ble gitt beskjed to ganger til båten at dette måtte opphøre umiddelbart. Så ble det gitt beskjed om at lossing ble stoppet om de ikke ga seg med det de holdt på med. Rett etterpå kom politiet. Det synes vi var helt ok at skjedde, sier de.

De kjenner seg ikke i fremstillingen fra naboene om at de fraskriver seg alt ansvar.

– Vi gjorde forsøk på å stoppe dette. Dette tar vi på alvor, og har innført nye prosedyrer på lossing etter hendelsen. Det er en briefing med båten og mannskapet før en begynner lossing. Slike ting som dette er helt uakseptabelt, sier de over telefon.

At båten har blitt anmeldt støtter de også fullt ut.

– Det er helt på sin plass at det ble anmeldt. Det støtter vi på sett og vis, for det var forferdelig unødvendig og idiotisk å holde på slik, sier de og legger til:

– Vi har ikke ansvaret for handlingen til båten, men vi engasjerer oss og mener det er unødvendig. Vi ønsker jo ikke at båter som ligger til kai med oss foretar lensing av tankene sine.

Ber om forståelse

De ber likevel om forståelse om at anmeldelsen ikke kom fra Karmsund Protein.

– Vi håper at folk har forståelse for at en anmeldelse ikke kan komme fra Karmsund Protein. Vi ønsker et godt forhold til båtene som er en leverandør til Karmsund Protein. Det hører heldigvis til sjeldenheten at båtene lenser fra tankene mens de ligger til kai. Som regel oppfører båter og mannskap seg utmerket, sier de.

Foto: Privat.

Var luktproblemer i starten

Stang og Langelandsvik innrømmer at de hadde betydelige problemer med lukt i oppstartsfasen, men at de fikk orden på det etter hvert.

– Det var de første ukene etter oppstart at vi hadde ganske store problemer. Da ble råstoffet gammelt på tankene og førte til lukt. Det er ikke noe å legge skjul på, sier Stang.

Den siste luktprøven de tok viste 0.4, som er godt under grensen de har på 1.0, og de har planer om å få det enda lengre ned.

– Vi har allerede bedt om pris på enda en luktrenser som er tilsvarende den vi har her. At vi kommer til å montere enda mer renseanlegg i løpet av 1-2 år, det kan jeg si at kommer til å bli gjort selv om vi allerede ligger langt under grensen, sier Stang.

De føler likevel at de får voldsomt lett skyld for problemene, og ønsker å påpeke at lukten økte i forkant av bedriftens oppstart og viser til Strandens kommentar om møtet med ordfører i fjor høst.

– Vi ønsker ikke å være en del av et økende problem. Vi skal være med å redusere problemet, og det skal vi gjøre i samarbeid med de andre ute her og i dialog med naboene i Veldetun og Karmlund velforeninger, avslutter de.

Har endret rutinene

Havnedirektør Tore Gautesen forteller at Karmsund Havn er positive til, og en pådriver for å få på plass et registreringssystem som gjelder for hele Husøyområdet.

– Per i dag har Karmsund Havn et opplegg for å registrere forurensning på våre internettsider, gjeldende for de områdene Karmsund Havn disponerer. Husøy er et stort næringsområde, med mange ulike aktører og eiere av eiendommer. De fleste av eiendommene på Husøy er ikke disponert av Karmsund Havn. Karmsund Havn mottar få meldinger om støy og forurensning, som er knyttet til våre eiendommer og kaier, skriver Gautesen i en epost.

– Det er likevel slik at Karmsund Havn, som en av de største aktørene på Husøy, er opptatt av helheten til næringsområdet. Det har vært uønskede hendelser knyttet til skip som har vasket tanker til kai på Husøy. Dette er ikke akseptabelt og vi støtter Karmøy Kommunes politianmeldelse av fiskebåten. Når det gjelder uønskede hendelser knyttet til tilgrising, har det vært noen få hendelser relatert til lasting og lossing av bulk på Karmsund Havns områder, skriver han videre, og fortsetter:

– Som følger av den erfaringen som Karmsund Havn har fått knyttet til disse hendelsene, har det blitt innført sterkt innskjerpede rutiner for lasting og lossing av bulk, hvor blant annet vindstyrke og vindretning er avgjørende for om lasting og lossing må opphøre. Etter at disse rutinene har blitt etablert har det ikke innkommet klager til Karmsund Havn. Karmsund Havn skal være «et utstillingsvindu for fremtidens havn». I det legger vi at havnen ikke bare skal være et effektivt logistikknutepunkt, men også at løsningene knyttet til helse, miljø og sikkerhet er av høy kvalitet. Karmsund Havns eiere har pålagt styret og administrasjon i havneselskapet å ha et sterkt miljøfokus.

– Naboene til Husøyområdet er både våre kunder, våre partnere og lokalmiljøet vi er en del av. Karmsund Havns investeringer, kommersielle interesser og samfunnsansvar henger tett sammen. Skal vi bygge en langsiktig virksomhet, må vår satsning være bærekraftig. Dette gjelder for hele Husøyområdet og inkluderer alle aktører på området.

– I det ligger også det at Karmsund Havns virksomhet vil påvirke – men ikke skade – miljøet, avslutter han.

Har mottatt klager

Karmøynytt har vært i kontakt med Fylkesmannen som forteller at de har mottatt klager på lukt helt fra fiskemelfabrikken på Åkra ble flyttet til Husøy, men at alle tidligere klager har kommet fra Veldetun.

– Etter at Karmsund Protein ble satt i drift har vi også mottatt klager fra Karmlund-området, skriver de i en epost.

– Alle bedriftene har gjennomført uttak av luktprøver, og dokumentert at de ved siste analyse og spredningsberegning overholder luktkravene, skriver de videre.

De informerer også om at det pågår et samarbeidsprosjekt mellom bedriftene og myndigheten i regi av næringssjefen i Karmøy kommune med tanke på tiltak for å begrense utslipp, utlegging av informasjon fra bedriftene om forhold ved riften som kan medføre forurensing, og system for mottak av naboklager.

I en epost forteller Seagarden at sist gang de hadde måling var i 2014 og da var de godt under deres utslippsgrense.

– Vi venter i disse dager på klarsignal fra kommunen i forbindelse med større utbygging av fabrikken og kan forsikre beboere i nærområdet at det ikke vil bli noe luktutslipp som vil være merkbart fra fabrikken etter utbyggingen heller, skriver Rune Paulsen fra Seagarden.

Karmøynytt har foreløpig ikke lykkes å få kommentar fra BioMar eller Pelagia.

Foto: Privat.