Selskapsavtalen til Haugaland brann og redning iks må endres hvis Haugesund skal bli med videre – Hnytt

Siste:

Selskapsavtalen til Haugaland brann og redning iks må endres hvis Haugesund skal bli med videre

Spilte ballen over til de andre eierkommunene i brannsamarbeidet.

BRANNSAMARBEID: Haugesund bystyret strakte i dag ut en hånd til de andre eierkommunene om  å fortsette samarbeidet inne brann og redning IKS hvis selskapsavtalen endres slik at brannvesenet står fritt til å velge lokasjon for en ny hovedbrannstasjon for regionen. Det kom frem da gruppeleder Svein Erik Indbjo la frem et fellesforslag fra talerstolen onsdag kveld.

Etter at formannskapet i Haugesund satte foten ned for videre brannsamarbeid har det blitt jobbet intenst i kulissene for å finne en løsning slik at det interkommunale brannsamarbeidet kan fortsette. Etter det hnytt kjenner møttes både haugesundsordfører Arne-Christian Mohn og Jarle Nilsen tirsdag hos tysværordfører Sigmund Lier for å forsøke å komme frem til en løsning i den betente saken. Fra talerstolen berømmet Mohn også arbeidet som spesielt tysværordføreren har gått i bresjen for.

Det ble imidlertid ingen debatt i bystyret. Svein Erik Indbjo innrømmet at bystyret var klare til å trekke seg ut, men at de ønsker å gi et mulig samarbeid en siste sjans under visse forutsetninger. Tidsfristen for å finne en løsning er imidlertid kort. Innen 30. juni må de andre eierkommunene gi sin tilslutning til at selskapsavtalen endres slik at en hovedbrannstasjon ikke trengs å plasseres i aksen Raglamyr-Norheim, men at den plasseres der hvor det faglig og økonomisk sett er mest forsvarlig.

Samtidig åpnes det opp for at administrasjonen til det nye selskapet skal ligge i brannstasjonen som skal bygges i området mellom Kopervik og Åkra. Dermed vil i praksis en hovedbrannstasjon flyttes til Vea. Dette vil imidlertid ikke påvirke de beredskapsmessige forholdene i Haugesund.

Fellesforslaget som ble vedtatt av et enstemmig bystyre onsdag kveld:

1. Bystyret ønsker å videreføre sin deltagelse i Haugaland Brann og Redning IKS. Et interkommunalt samarbeid vil åpenbart gi bedre drift, beredskap og kompetansemiljø enn dagens fragmenterte brannberedskap i eierkommunene. Dette må imidlertid skje under forutsetning om av forskriftsmessige krav og beredskapsbehov innfris til lavest mulig kostnad for eierne. Dette inkluderer plasseringen av hovedbrannstasjon.

2. Haugesund kommune sier opp sitt deltakerforhold i Haugaland Brann og redning IKS senest 30.06.2018 dersom de øvrige eierkommunene ønsker å holde fast ved gjeldende selskapsavtale og selskapets gjeldende planer for stasjonsstruktur og plassering av hoved- og bistasjon i tettstedet Haugesund med følgende begrunnelse:

* Nye analyser viser at lokalisering av hovedbrannstasjon på aksen Raglamyr – Norheim ikke er den mest optimale plasseringen ut fra faglig og økonomisk vurdering.

* Lokaliseringen er heller ikke i tråd med gjeldende selskapsavtale.

3. Haugesund kommune viderefører sitt deltakerforhold i Haugaland Brann og Redning IKS dersom de øvrige eierkommunene gir sin tilslutning til følgende forutsetninger:

* Selskapsavtalen behandles på ny i alle deltakerkommunene i løpet av 2020, og vedtas slik at styret står fritt til å legge stasjonsstrukturen ut fra faglige og økonomiske hensyn.

* Beslutninger om endringer i stasjonsstrukturen utsettes inntil ny selskapsavtale er vedtatt og trådt i kraft.

* Det vurderes om selskapets administrasjon skal samlokaliseres i ny brannstasjon lokalisert mellom Kopervik og Åkra.

4. Bystyret gir ordfører, varaordfører og Rådmann fullmakt til å forhandle med de andre eierkommunene frem til 30. 06.2018.

Etter planen skal det nye brannselskapet være operativt inne 1. juli. Dermed har de andre eierkommunene svært kort frist til å gi sin tilslutning til vedtaket.

– Vi må ha forsikringer om at de andre eierkommunene kan tilslutte seg dette, ellers kan vi ikke fortsette samarbeidet. Nå er det opp til de andre eierkommunene hva de vil gjøre, sier ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn.

Allerede neste uke kan flere av svarene komme. Da møtes kommunestyrene i blant annet Sveio og Karmøy kommuner. Tysvær hadde sitt kommunetyremøte tirsdag. Der ble det foreslått en utsette avgjørelsene rundt den fremtidige stasjonsstrukturen.

Neste eiermøte i Haugaland brann og redning iks holdes den 22. juni.

Brannmannskaper på vakt hadde møtt opp for å følge avgjørelsen i bystyret i Haugesund.