Rapport slår fast: – Karmøy kommune mangler gode nok rutiner for økonomistyring innen helsesektoren – Hnytt

Siste:

Jan Birger Medhaug (H). Arkivfoto
Jan Birger Medhaug (H). Arkivfoto

Rapport slår fast: – Karmøy kommune mangler gode nok rutiner for økonomistyring innen helsesektoren

Rapport viser at Karmøy kommune i 2016 brukte litt over 100.000 kroner mer per mottaker enn landet forøvrig uten Oslo.

POLITIKK: I kommunestyret mandag la KPMG frem sin forvaltningsrapport, bestilt av kontroll- og kvalitetsutvalget, som går på kostnadseffektivitet innenfor pleie- og omsorgssektoren.

Der kom det blant annet frem at kostnadene per mottaker av pleie- og omsorgstjenester i Karmøy er høyere enn for KG 13 og landsgjennomsnittet.

I tillegg kom det frem at andel brukere som har omfattende bistandsbehov har sterkere økning enn KG 13 og landet KOSTRA-gruppen.

Jan Birger Medhaug (H) takket kontroll- og kvalitetsutvalget og KPMG for «dramatisk viktig informasjon» i rapporten.

– Ikke alt er nytt av informasjon, men analysene og påpekningen er såpass direkte og tydelig at det er all grunn til å legge merke til. Her må det skje endringer på mange plan, både på ledelsesplan og ute i det praktiske arbeidet, sa Medhaug fra talerstolen, og minnet om rådmannens utfordringsdokument som ble lagt frem i kommunestyret i februar.

– Når rapporten viser at vår kommune har større utgifter enn sammenlignbare kommuner og større vekst, så er det all grunn til å ta dette på stort alvor, fortsatte Medhaug.

I forvaltningsrapporten skrives det at «det rapporteres ikke systematisk på økonomisk utvikling fra virksomhetsleder til etatsledelsen. Dette fremstår som en ubyråkratisk løsning, som gir lederne ute mer tid til å arbeide med faget. Samtidig stiller vi spørsmål om denne ordningen er tilstrekkelig for å sikre virksomhetslederne god nok kjennskap og kontroll på virksomhetens økonomi.»

Lagt merke til svingninger

Kontroll- og kvalitetsutvalgets leder, Einar Endresen (FrP), var med på bestillingen av rapporten, og tok til ordet etter Medhaug.

– I utvalget så har vi merket oss at det har vært litt opp og ned med økonomistyring i helse- og omsorgssektoren opp gjennom årene, og vi har fått noen overraskelser av og til, gjerne litt sent på året, der en gjerne må ta innsparinger, innledet Endresen sin tale med.

– Det kontroll- og kvalitetsutvalget har hatt som mål her er å få en nøktern analyse av dette for å finne ut av noe vi alle kan enes om at kan bedres, sa Endresen videre.

I rapporten står det at «etatsledelsen innenfor pleie og omsorg peker på strukturen i kommunen som en kostnadsdriver, og at en har mange og relativt små sykehjem og boliger med heldøgnsomsorg.

Det kommer også fram at Karmøy har flere årsverk per mottaker enn sammenligningskommunene og at kommunen også har hatt en vekst i årsverk.

I tillegg skriver rapporten at «etaten har ikke en egen rutine for å iverksette tiltak ved avvik mellom budsjett på virksomhetsnivå.

– Kanskje mer krutt enn vi tror

Tor Kristian Gaard har ved flere anledninger påpekt at helse og omsorg sliter med budsjetteringen, og tok det igjen opp under mandagens møte.

– Det er klart at denne rapporten er grei å ha, for når du har sett at ting skjer om og om igjen så lurer du på om det er noe feil med de fysiske lovene, eller om det faktisk er slik, sa Gaard, og fortsatte:

– At dette er et lederansvar i helse og sosial er klinkende klart.

Saken ble enstemmig vedtatt med tilleggsforslag fra Medhaug.