Frustrert Thorheim etter innsigelser fra Fylkesmannen – Hnytt

Siste:

Helge Thorheim (UAV).
Helge Thorheim (UAV).

Frustrert Thorheim etter innsigelser fra Fylkesmannen

En frustrert Helge Thorheim håper at den påtenkte fylkesvegen mellom Veakrossen og Helganesvegen ikke blir offer for samme runddans som omkjøringsprosjektet Åkra Sør-Veakrossen.

POLITIKK: Etter at Fylkesmannens innsigelser ble kjent i Haugesunds Avis’ utgave 4. mai 2018, var Thorheims første tanke «here we go again».

– Jeg finner høringsuttalelsen fra Fylkesmannen som sterkt provoserende, ettersom en annen del av Haugalandspakken på Karmøy, altså omkjøringsvegen, ganske nylig har fått satt standard fra departementet i forhold til prosessuell behandling, sa Thorheim, og fortsatte:

– Når Fylkesmannen begrunner sin innsigelse med at en ny vei vil føre til økt personbilbruk, svekke økt kollektiv-gang og sykkelbruk, synes det ikke som om Fylkesmannen har tatt helt inn over seg at Karmøy, med sine 43.000 innbyggere allerede i dag har stor person- og nyttetrafikk, og dersom kommunen skal utvikles i takt med utviklingen i det neste hundreårsperspektivet, er «en fiksing» på dagens trasé på ingen måte en god løsning

Thorheim stilte så spørsmål til ordføreren om hva han vil gjøre for at det kommer en snarlig avklaring i trasévalg for infrastrukturprosjektet.

Svarte Thorheim

Ordfører Jarle Nilsen (AP) tok så til ordet, og takket for spørsmål og bekymring angående den videre prosessen for prosjektet.

– Planforslaget som har vært utlagt på offentlig ettersyn er utarbeidet på grunnlag av planprogrammet som ble godkjent av formannskapet så tidlig som 28. November 2016. Et planprogram som legger vekt på bedre fremkommelig for biltrafikk, bedre trafikksikkerhet, tilrettelegging for kollektivtrafikk, sykkel og gange, sa ordføreren, og fortsatte:

– Planforslaget er formelt sett enda ikke behandlet av Karmøy kommune som planmyndighet. Den foreliggende innsigelsen fra Fylkesmannen, uttalelse fra andre myndigheter og merknader fra befolkningen forøvrig vil bli vurdert av Statens Vegvesen og vil sammen med et anbefalt forslag til plan oversendt til behandling i kommunen etter sommerferien.

Etter redegjørelsen sa Nilsen seg enig i Thorheim, og viste til at innsigelsen viser at det er liten forståelse mellom partene om de trafikale utfordringene en står ovenfor når det gjelder fylkesvei 47 over Karmøy.

– Ei heller synes Fylkesmannen å ha registrert hvilke utfordringer finansielle rammebetingelser som gjelder for opprustning av fylkeskommunale veier i vår region har, fortsatte Nilsen.

Ordfører Jarle Nilsen (AP).

Ønsker dialog

Ifølge Nilsen kan ikke formell mekling skje før planforslaget har blitt behandlet av formannskapet, samt tatt en konkret stilling til Fylkesmannens innsigelse

Nilsen ønsker derfor å opprette dialog med partene.

– Jeg vil i første omgang ta initiativ til at formannskapet i møtet enten 28. Mai eller 4. Juni blir orientert om hvordan Statens Vegvesen vurderer situasjonen som nå er oppstått. I neste omgang vil jeg ta initiativ til en uformell drøfting av alle sider av denne saken, mellom Statens Vegvesen som fagetat, Rogaland Fylkeskommune som veieier, og Karmøy kommune som planmyndighet, sa Nilsen, som også vil be rådmannen om å gi behandling av planforslaget høyest prioritet når det foreligger.

Thorheim tok til ordet og sa han var glad for et forent syn om behovet for den nye vegen.

Han uttrykte likevel bekymring for retningen saken har tatt.

– Jeg er dypt bekymret for at vi skal få nok en runddans som den vi hadde i saken med Åkra Sør-Veakrossen, sa Thorheim.

Bekymret for jordbruket

Tor Asle Grønningen tok til ordet og, selv om han ser behovet for ny vei, så ser han problemer med dagens traséforslag.

– Jeg tenker spesielt på den nordre delen av traséen. Den delen er det masse eiendommer som blir drevet som jordbruk. Hvis vi mener noe med jordbruksvern i denne kommunen, så må vi ta det til anvendelse denne gangen. Det er valgt, i dette forslaget, meget uheldige løsninger i den nordre delen som jeg tror vi er nødt til å se på. Det deler eiendommer i tre, som er delt i to fra før med den veien vi har i dag. I den behandlingen vi har videre så synes jeg vi må ta hensyn til det, avsluttet Grønningen.