Vil bygge hovedbrannstasjon på Raglamyr og bistasjon i Haugesund – Hnytt

Siste:

Vil bygge hovedbrannstasjon på Raglamyr og bistasjon i Haugesund

Det var bare en sak på sakskartet da representantskapet i Haugaland brann og redning IKS møttes onsdag ettermiddag, nemlig hvor en ny hovedbrannstasjon skal ligge.

BRANNBEREDSKAP: Før møte var det klart at de to største eierne i det interkommunale brannselskapet, Haugesund og Karmøy kommuner, sto langt fra hverandre med tanke på en eventuell plassering av ny hovedbrannstasjon. Den uenigheten kom også tydelig frem under onsdagens representantskap.

– Jeg har mandat fra kommunestyret i Karmøy til å gå for alternativet på Raglamyr. Det er det eneste alternativet for oss. Denne tomta er allerede ferdig regulert og tilrettelagt. Samtidig mener jeg det er et skritt i positiv retning å etablere en bistasjon i Haugesund, forklarte karmøyordfører Jarle Nilsen under møte.

– For Haugesund blir det vanskelig å se bort fra det som er de brannfaglige vurderingene. Slik som det tidligere er lagt frem er den beste plasseringen Industrigata. Samtidig er det viktig for oss å se på det økonomiske i avtalen. Derfor må vi vite mer om hva en bistasjon innebører og kostnadene knyttet til dette. Som kommune kan vi ikke gå inn på en avtale som gir en dyrere og dårligere beredskap enn i dag. Vi må få alle kostnaden på bordet og slik at vi har et godt sammenligningsgrunnlag, repliserte ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn.

Utgangspunktet for diskusjonen var den brannfaglige vurderingen fra  i 5.mars. Der pekte en ekspertgruppe satt ned av brannsjef Dag Botnen på en tomt i Industrigata sør i Haugesund som det beste brannfaglige tomtealternativet. Problemet med det tomtealternativet er at det ligger utenfor 10 minutterskravet til Udland Omsorgssenter nord i Haugesund. Dermed utløser tomta i Industrigata fordyrende kompenserende tiltak. For Karmøy sin del har det hele tiden vært ønskelig å etablere en ny hovedbrannstasjon på tomta på Raglamyr. I selskapsavtalen er det området Raglamyr – Norheim som er pekt på.

Vel vitende om den sterke uenigheten mellom de to hovedeierne la styret i Haugaland brann og redning IKS på forhånd  frem en innstilling som de håpte ville ivareta begge kommunene. Innstillingen går i hovedtrekk ut på at det etableres en hovedbrannstasjon på tomta på Raglamyr. I tillegg etableres det en kasernet bistasjon med en vaktstyrke i området nord i Haugesund sentrum.

– Denne løsningen vil trolig være den beste som er og vil gi en vesentlig høyere beredskap i Haugesund enn det som er i dag. Den vil også ivareta nordre del av Haugesund, forklarte brannsjef Dag Botnen.

LES OGSÅ: – For meg er det en gåte at man kan konkludere som man har gjort

Samtidig fortalte han at brann IKSet er i gang med å se på tomter som kan passe som bistasjon. Botnen mente en sjønær tomt vil gi store muligheter inne sjøredning, IUA på sjø og redningsdykkertjenesten.

– Dette har imidlertid en kostnad som vi må vurdere, sa Botnen.

Ordvekslingen under møte var tidvis skarp, men etter to timer kom gruppen imidlertid frem til en enighet. Vedtaket som ble fattet var i tråd med innstillingen til styret.

LES OGSÅ: Flertallet pekte på Karmsundsgata som den beste brannstasjonstomta

Arne-Christian Mohn fikk imidlertid protokollført at også dagens brannstasjon i Karmsundsgata skal vurderes. Det vil si at det tomta på Raglamyr med en bistasjon i Haugesund både beredskapsmessig og økonomisk skal vurderes opp mot hvor god beredskap og kostnaden med å utvide dagens brannstasjon i Karmsundsgata.

– Jeg synes styret og daglig leder har jobbet godt for å finne et alternativ vi kan bli enige om. Nå får vi alle tall på bordet og kan sammenligne de to alternativene mot hverandre, sier Mohn etter møte.

Styreleder Elling Hetland var godt fornøyd med vedtaket som ble fattet.

– Det gir oss et godt grunnlag til å jobbe videre med. Vi skal ha fullt fokus på dette fremover slik at vi får lagt frem de nødvendige tallen til neste møte, sier Hetland.

Frykter du at uenigheten mellom Haugesund og Karmøy blir for stor?

– Jeg frykter ikke det. Jeg er sikker på at vi skal komme frem til gode løsninger som ivaretar beredskapen, sier Hetland.

Neste representantskapsmøte er den 1. juni.

Ordfører i Karmøy kommune, Jarle Nilsen, ønsket ikke å uttale seg til hnytt etter møtet.