Ny analyse: Den beste brannstasjonstomta ble aldri vurderte av ekspertutvalget – Hnytt

Siste:

Tor André Johannessen

Ny analyse: Den beste brannstasjonstomta ble aldri vurderte av ekspertutvalget

Brannsjefen anbefaler ny hovedbrannstasjon helt sør i Haugesund. Rapporten viser imidlertid at det er ett tomtealternativ som er enda bedre.

BEREDSKAP: Da den nye beredskapsanalysen til Haugaland brann og redning iks ble offentliggjort mandag kom den med en tydelig anbefaling om at tomta i Industrigata like nord for Byggmakker helt sør i Haugesund kommune er det beste alternativet for en ny hovedbrannstasjon.

 – Det registreres at interessen for rapporten er stor, og at det er plassering av hovedbrannstasjonen som er i fokus. Husk at rapporten omhandler beredskapen for hele ansvarsområdet for Haugaland brann og redning iks der den omhandler vakter, kompetanse, volum av mannskap og utstyr, stasjoner med mer. En brannstasjon isolert sett gir ingen beredskap, men vi må bygge på med innhold, forklarer brannsjef Dag Botnen. 

Beste alternativ ikke vurdert

At den foreslåtte tomta ved Industrigata er den beste brannfaglige plasseringen er imidlertid en sannhet med sterke forbehold. For rapporten slår fast at det som er den beste plasseringen av hovedbrannstasjon ikke en gang er vurdert av ekspertgruppa. En gjennomgang av rapporten viser med tydelighet at dagens brannstasjon i Karmsundgata i Haugesund er den plasseringen som er best.

 – Det er viktig å kjenne til forutsetningene for vår faglige anbefaling. Det er tidligere gjennomført et stort forarbeid til det som i dag Haugaland brann og redning iks baseres på. Vurdering av Haugesund brannstasjon er vurdert i arbeidet frem til samarbeidsavtale ble underskrevet. Her ligger mange utredninger som vedtak i kommunestyrene bygger på og det har endt opp i en selskapsavtale. Selskapsavtalen er førende for arbeidet videre. I slike sammenslåingsprosesser er det viktig å bygge videre på vedtak som gjøres. Det er der vårt mandat til en faglig utredning av hvordan dimensjonering av beredskap skal være for HBR. Når det gjelder hovedbrannstasjonen skulle det utredes det beste alternativet i området Raglamyr – Norheim. Den tomt som er pekt på mener arbeidsgruppa er det beste alternativet i området som selskapsavtalen peker på med begrunnelse i innsatstider, muligheter for direkte utkjøring til Karmsundsgata, størrelse på tomt, regulering, kommende risiko sørover med mer, sier Botnen.

Plasseringen i Karmsundgata er, i følge rapporten, den eneste tomteplasseringen som rekker alle områder som har krav til ti minutters utrykningstid. Denne plasseringen er imidlertid ikke vurdert i rapporten fordi den i følge mandatet til arbeidsgruppa ligger utenfor aksen Raglamyr – Norheim.

Svekket beredskap i sentrum

Store deler av Haugesund sentrum har i dag krav til maksimum utrykningstid på ti minutter. Hvis en hovedbrannstasjon etableres på tomta i Industrigata vil brannstyrken, i følge rapporten, nå nordre del av Haugesund sentrum inne ti minutter. De områdene som ligger et stykke nord for Haugesund sentrum vil imidlertid få lenger utrykningstid. Udland omsorgssenter på Bleikmyr ligger flere minutter utenfor kravet som stilles av myndighetene. Dermed må det, i følge rapporten, iverksettes kompenserende tiltak hvis brannstasjonen plasseres utenfor lovpålagte utrykningstiden på ti minutter.

 – Med kompenserende tiltak vil beredskapen bli god, det er bare et spørsmål om hvilke tiltak som iverksettes. Vi har gjort anbefalinger ut fra det alternativet for tomt som vi har anbefalt. Haugesund sentrum er viktig, men med sammenslåing av tre stasjoner må vi se dette i sammenheng. Dette er en helhetlig vurdering der de to stasjonene på Bø og Vormedal skal dekkes av en ny hovedbrannstasjon som også skal dekke Haugesund. Det er også risiko sørover som vi har fokus på som store næringsområder, tunneler og planlagte boligutbygginger, forklarer brannsjefen.

Rapporten peker også på at en plassering i grenseområdet Haugesund og Karmøy vil gi svekket beredskap i sentrum av Haugesund. Med sin tette trehusbebyggelse defineres sentrumssonen som en risikosone og har dermed krav til ti minutters utrykningstid. For å kompensere for dårligere beredskap i sentrum foreslår rapporten at deler av brannstyrken skal få tildelt arbeidsoppgaver i sentrum av Haugesund slik at utrykningstiden blir kortere deler av døgnet.

 – Vi går inn i en tid der brannvesenet må være mer fleksible på hvordan mål skal nås. Et brannvesen er etablert med bakgrunn i kommunenes ansvar for å forebygge brann. Om det likevel skal oppstå brann skal vi redusere konsekvenser ved rask og effektiv handling. Flere og flere land i Europa jobber med beredskapsforebyggende tiltak, noe som innebærer at skille mellom forebyggende avdeling og beredskapsavdelingen blir mindre.Gjennom fire nasjonale prosjekt skal det prøves ut beredskapsforebyggende tiltak, noe som vil gi oss gode svar på hvilke muligheter vi har på Haugalandet, sier Botnen.

Brannsjefen forklarer at såkalte fremskutte enheter blir mer og mer vanlig i Norge. Samtidig påpeker han at dette er noe brannvesenet i Sverige har hatt i flere år allerede.

 – Det handler om å «bryte hendelsesrekka» før hendelsen får utvikle seg og bli en stor hendelse. Oppgaver som kan løses av en fremskutt styrke vil være flere samtidig som de er i beredskap. Personellet vil blant annet kunne gjennomføre tilsyn i bygninger, både næring og boliger. Samtidig kan man gjennomføre kontroll, vedlikehold og ettersyn av tekniske installasjoner innenfor vårt ansvarsområde. De vil også kunne drive holdningsskapende arbeid gjennom informasjon til innbyggerne, skisserer Botnen.

Montere kameraer i sentrum

Et annet av tiltakene som foreslåes for å øke sikkerheten i sentrum av Haugesund er at det monteres IR-kameraer i sentrumskjernen. Dette er tiltak som er benyttet i Skudeneshavn og i deler av den gamle trehusbebyggelsen i Bergen. Disse kameraene skal kunne oppdage en eventuell utvendig brann på et tidligere tidspunkt slik at brannmannskapene blir varslet

 – Dette er et av flere tiltak som kan være med på å øke brannsikkerheten for trehusbebyggelse. Formålet er å raskt identifisere varme og på denne måten kunne iverksette tiltak tidligere enn om dette ikke overvåkes, sier Botnen.

I beredskapsanalysen foreslåes det å øke den kasernerte styrken ved hovedbrannstasjonen med et vaktlag, altså fem personer. I følge rapporten skal det også etableres en stasjon med en kasernert døgnstyrke på Veasletta i aksen mellom Kopervik og Åkra.

Den nye beredskapsanalysen og plassering av den nye hovedbrannstasjonen behandles i et eierstrategimøte i Haugaland brann og redning IKS neste uke. Tomtevalget bestemmes av representantskapet i selskapet og må godkjennes av politikerne i eierkommunene.

Exit Raglamyr?

Rapporten slår også bein under en plassering på Raglamyr. En plassering av en ny hovedbrannstasjon på Raglamyr har tidligere vært en ønsket plassering av Karmøy kommunen i forbindelse med en samlokalisering av brannvesen og legevakt. Karmøy kommune har også satt av en tomt til formålet like over grensen til Haugesund.

I midten av desember gjennomførte brannvesenet flere utrykningsøvelser fra forskjellige tomtealternativer. Totalt ble det gjennomført 33 utrykninger i tre forskjellige tidspunkt på dagen, morgenrush, vanlig trafikk og ettermiddagsrush. Også da viste tallene at tomta på Raglamyr ikke burde være et alternativ. Det støttes nå opp av ekspertgruppen.