Kommunen ønsker å hente avfallet ditt – Hnytt

Siste:

Kommunen ønsker å hente avfallet ditt

Ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Karmøy kommune vedtar egendrift av innhenting av husholdningsavfall.
2. VAR-avdelingen styrkes med ett årsverk dedikert til innhenting av husholdningsavfall og fremtidig digitalisering av renovasjonstjenesten.
3. Fremtidig innhenting av husholdningsavfall vurderes i forbindelse med sak om avfallsstrategi, og kommer til politisk behandling i løpet av 2018.
4. Innhenting skal evalueres etter 2 år.

Tilleggsforslag fra Tor Kristian Gaard, punkt 5: I denne perioden skal Karmøy utrede inntreden i HIM og legge sak frem for kommunestyret.

POLITIKK: Formannskapet gikk inn for at kommunen vedtar egendrift for innhenting av husholdningsavfall.

De fire første punktene ble enstemmig vedtatt, mens Tor Kristian Gaards (H) forslag om utredning av å tre inn i HIM ble vedtatt 7 mot 4 stemmer.

Leif Malvin Knutsen mente det er økonomisk gunstig å fortsette med kommunal innhenting av avfall, og fortalte samtidig at det har vært møte mellom politikere, administrasjon og HIM om mulighet til å tre inn i organisasjonen.

– HIM har i betydelig grad effektivisert driften og fått ned kostnadene slik at de ligger på nivå med Karmøy, og kanskje litt under. Det var ny og viktig informasjon og kanskje for hele det politiske miljøet på Karmøy, sa Knutsen, og fortsatte:

– Med det utgangspunktet så har jeg ikke noe problem med å være med på punkt 5 fra Gaard at det inngås samtaler med HIM. Det blir det uansett ut fra den forrige samtalen vi hadde.