«Lojalitet til velgerne» – Hnytt

Siste:

Arkivfoto, Helge Thorheim
Arkivfoto, Helge Thorheim

«Lojalitet til velgerne»

MENINGER: I Karmøynytt sin faste spalte «Haraldsplass» av 7.2.18,  boltrer Harald Dale seg nok en gang med sine private meninger om utviklingen i saken om Fjord Motorpark, under overskriften «Motorparksaken – Kommunestyrets evighetsmaskin». 

I sin faste spalte, kommer Harald Dale med en del utsagn som bør kommenteres. Et av disse utsagnene er: «….sa samme Endresen som nå er gruppeleder for et reint og plettfritt FrP etter at de som valgte lojalitet til Fjord Motorpark, er borte».  Jeg skal bare svare for min egen del.  Jeg har på ingen måte valgt lojalitet til Fjord Motorpark.  Jeg har derimot valgt lojalitet til det som FrP gikk til valg på i 2015, og som er det samme som FrP gikk til valg på i 2011, og videre som et så godt som samlet kommunestyre (inkl FrP sine representanter),  gikk inn for da kommunestyret i 2008 regulerte arealet til motorsport. Med andre ord har jeg valgt å være lojal mot den linjen som FrP hele tiden har hatt fra og med reguleringsarbeidet i 2008 og dermed opptrådt forutsigbar overfor våre velgere og tiltakshaver (Fjord Motorpark). Det er kanskje andre representanter i kommunestyret Harald Dale burde bruke sin skarpe penn på i denne saken og som har forlatt den forutsigbare linjen.

Før denne utgaven av Haraldsplass kom på trykk i avisen så jeg på nettsiden til H-nytt en tidligere versjon av innlegget, der Harald Dale brukte formuleringen «… etter at de som solgte sjela si til Fjord Motorpark, er borte.»  Jeg må innrømme at da jeg så dette trodde jeg at Harald Dale hadde gått over til å bli et av de nettrollene som redaktør Øystein Merkesvik så betimelig tar opp i sin lederartikkel på en god måte i ovennevnte avisutgave.  Det er bra at dette i alle fall er endret og tonet noe ned, selv om jeg vil ha rett til selv å mene hvor min lojalitet til enhver tid ligger.

Harald Dale kommenterer videre: «…..Vedtaket om å ekspropriere flere hundre mål til Fjord Motorpark ble bekreftet. Nå overtar jussen.  Og det kan bli veldig interessant, for klarsignalet Fjord Motorpark fikk mandag, er basert på politikk og ikke noe annet.»   En slik uttalelse fra Harald Dale kan gi leserne det inntrykket at her er det bare noen politiske amatører som «skalter og valter» med andres eiendom uten å vurdere de juridiske sidene av det.  Både ved reguleringen av eiendommen i 2008 og etterfølgende saker i Kommunestyret har dette vært foranlediget av omfattende og gode utredninger fra Rådmannen og hans stab sin side, der jus så absolutt har vært fremtredende.  Ved siste behandling (5.2.18), var Rådmannens saksfremlegg på ikke mindre enn 14 sider, der stort sett alt dreide seg om juridiske vurderinger av klage fra grunneierne.  For egen del har jeg stor respekt for, og tillit til, det grundige og gode arbeidet som blir gjort fra Rådmannen sin side i disse sakene.

Etter å ha lest en del utgaver av Haraldsplass over tid, synes jeg det er rimelig å stille spørsmålet: Ligger avisens faste spaltist Harald Dale, med sin journalistiske penn, innenfor det som en vanligvis regner som en god etisk standard i pressen?