«Er han habil i motorparksaken?» – Hnytt

Siste:

«Er han habil i motorparksaken?»

HARALDSPLASS: Fremskrittspartiets Trygve Hagland er en svoren tilhenger av Fjord Motorpark og er kanskje den sikreste ja-stemma i kommunestyret. Men jeg mener at Trygve Hagland bør vurdere om han er habil eller ikke når saken snart kommer til endelig behandling i kommunestyret. Bakgrunnen er denne:

For å støtte Motorparken i en periode hvor det manglet penger, startet Hagland en kronerulling som endte med den nette sum av 243.698 kroner. Et strålende resultat og et viktig håndslag til Motorparken fra Trygve Hagland. Bilde av overlevering av pengene på stor sjekk finnes på Facebook.

Les også: Gav 243.000 kroner til Fjord Motorpark

Spørsmålet jeg stiller i dag er om denne storslåtte gaven i regi Hagland knytter han så sterkt opp mot Motorparken at det må vurderes om det gjør han inhabil.

Det er §6 i Forvaltningsloven som bestemmer.  Kronerullingen gjør ikke Hagland automatisk inhabil. Men dersom kronerullingen som innbrakte nesten en kvart million kroner vurderes som et ”særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet,” kan han erklæres inhabil. Bestemmelsen i §6 andre ledd åpner for en bred, skjønnsmessig vurdering om en folkevalgt, altså Hagland, har en slik tilknytning til saken at tilliten til at han kan behandle saken på en nøytral måte, er svekket.

Politikere har nokså vide rammer når de engasjerer seg i samfunnsdebatten og kjemper for saker de tror på som for eksempel at Karmøy kommune skal ekspropriere privat grunn som Motorparken kan bygges på. Det er lovlig for politikere å engasjere seg privat i en sak og uttrykke sine politiske standpunkter f. eks. i media uten å bli inhabile i saken de skal behandle. ”Men dette kan stille seg annerledes,” skriver Kommunaldepartementet i en vegleder om habilitet i kommuner og fylkeskommuner, ”hvis en folkevalgt har gitt uttrykk for bestemte meninger for utfallet av en individuell sak eller har ledet en aksjon i en bestemt sak.” Da kan det stilles spørsmål om den nødvendige nøytraliteten og upartiskheten er svekket. Spørsmålet som her må stilles er om kronerullingen til Trygve Hagland er en slik aksjon eller et slikt særegent forhold som kan svekke tilliten til hans upartiskhet.

Fjord Motorparks skjebne avgjøres i kommunestyret om knappe to uker. Det er blitt en betent sak som har vært en gjenganger i både formannskap og kommunestyre i mange år. Derfor er det viktig at det som måtte være av usikre faktorer ryddes av vegen i forkant slik at det vedtaket som blir gjort den ene eller andre vegen framstår som korrekt uten plett og lyte.  Mye taler for at saken kan bli avgjort med kanskje bare en stemmes overvekt og da bør ikke spørsmål om eventuell habilitet/inhabilitet få ligge der usnakka i forkant.

Når ordfører Jarle Nilsen inviterer Karmøy kommunestyre til å fatte endelig vedtak om ekspropriasjon til fordel for Fjord Motorpark, bør derfor Trygve Hagland ta seg en tur på talerstolen og be om at kommunestyret foretar en slik skjønnsmessig vurdering av om kronerullingen med en kvart million som resultat har svekka tilliten til hans upartiskhet som Forvaltningsloven §6 andre ledd krever at en folkevalgt skal ha.. For det er slik at den enkelte folkevalgte representant har ansvar for å få vurdert egen habilitet, men det er kollektivet, altså kommunestyret, som tar avgjørelsen.