– Personavhengig om regelverket blir fulgt – Hnytt

Siste:

– Personavhengig om regelverket blir fulgt

Karmøy kommune får kritikk i ny rapport.

RAPPORT: En ny forvaltningsrapport om offentlige innkjøp i Karmøy kommune viser at gjennomførte innkjøp er mangelfullt dokumentert. Rapporten som er bestilt av kommunestyret forteller at det er tilfeldigheter om regelverket blir fulgt eller ikke.

Undersøkte Teknisk etat

Det var kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy som i januar i år tok initiativ til å be KPMG om å gjennomføre en forvaltningsrapport om offentlige innkjøp i kommunen. Gjennom arbeidet med rapporten har det særlig blitt undersøkt hvordan forholdene er i Teknisk etat.

– Gjennomgående mangel

I den endelige rapporten som legges frem for kommunestyret 23 oktober kaster KPMG en knusende dom over etaten. På spørsmål om grunnleggende krav i regelverket blir etterlevd ved anskaffelser er konklusjonen som følger:

«Revisjonens tester av gjennomførte innkjøp viste at anskaffelser i Karmøy kommune er mangelfullt dokumentert. Det er gjennomgående mangel på dokumentasjon / mangelfull anskaffelsesprotokoll, noe som er et eksplisitt brudd med anskaffelsesregelverket», heter det i rapporten som også forteller at det er personavhengig om reglene knyttet til offentlige innkjøp blir fulgt.

«Bildet som ellers kom fram er at det er en «enten-eller»-deling mellom innkjøp der hvor kommunen ikke har fulgt helt grunnleggende krav i regelverket og innkjøp der undersøkte krav i stor grad er oppfylt, som gjelder der anbudskonkurranse først er gjennomført. Dette tyder etter vår vurdering på at det er personavhengig om regelverket blir fulgt eller ikke».

Dokumentasjon

Forvaltningsrapporten anbefaler Karmøy kommune å få på plass systematisk bruk av anskaffelsesprotokoll på innkjøp over 100.000 kroner slik at man senere kan dokumentere hvilke vurderinger som er gjort i forhold til innkjøpene.

«Vi mener dette på lang vei vil kunne sikre at grunnleggende krav, som sikring av konkurranse, blir ivaretatt, gjennom bevisstgjøring av lovverk, valg og dokumentasjon», heter det i KPMG-rapporten.

Bekrefter utfordringer

I forbindelse med forvaltningsrapporten har rådmann, Sigurd Eikje kommet med en uttalelse om funnene som er gjort. Her forteller han at innholdet langt på vei bekrefter utfordringsbildet i Karmøy kommune:

«Kommunen har flere forbedringspotensialer, spesielt knyttet til organisering av innkjøpsarbeidet. Rapporten vil være til god hjelp for rådmannen i arbeidet med å få på plass gode rutiner omkring innkjøp og oppfølging», skriver Eikje.