Gjøres ”tieren” permanent? – Hnytt

Siste:

HAR HATT STOR EFFEKT: Haugalendingene har reagert meget positivt på forsøket med tikroners-billetten. Bruken av buss har økt med førti prosent.
HAR HATT STOR EFFEKT: Haugalendingene har reagert meget positivt på forsøket med tikroners-billetten. Bruken av buss har økt med førti prosent.
Arkivfoto

Gjøres ”tieren” permanent?

Den negative utviklingstendensen for kollektivtrafikken i byområdet på Haugalandet er snudd. Takstforsøket vurderes som svært vellykket og nå ønsker fylkesrådmann Trond Nerdal å gjøre tikroners-ordningen permanent.

SAMFERDSEL: Fylkesrådmannen legger tirdag 6. juni fram en sak for fylkesutvalget der han påpeker at suksessen som er oppnådd er betydelig, men samtidig skjør. Han mener derfor at takstforsøket med tikronersbilletten bør avsluttes og bli etablert ordning. Forslaget innebærer riktignok at ordningen skal evalueres om to år.

Var på bunn

Ved inngangen til 00-tallet, var kollektivbruken i byområdet vårt blant den laveste i landet. Stadig færre reiste med buss på Haugalandet. Som et markedstiltak ble rutetilbudet forbedret og forenklet sommeren 2015. I forbindelse med den politiske behandlingen av endringene i rutetilbudet, ble det vedtatt at de innsparte midlene fra ruteendringene skulle brukes til taksttiltak og informasjon om tilbudet. På bakgrunn av dette vedtok fylkestinget senere å iverksette et toårig takstforsøk på bybussrutene. Haugalendingene ble tilbudt en rabattert enkeltbillett til 10 kroner samt 30-dagersbillett til 350 kroner for reiser i en ny utvidet nærtakstsone. Et år seinere ble forsøket evaluert med basis i reise- /billettstatstikk fra Kolumbus, ombordundersøkelser på bybussene og telefonundersøkelse blant befolkningen på Haugalandet.

Største passasjerøkning noensinne

I sakspapirene til fylkesutvalget oppsummerer fylkesrådmannen evalueringen slik:

· Befolkningen har veldig god kjennskap til 10 – kronersbilletten og rundt halvparten av de spurte oppgir å ha tatt bussen oftere i bruk på grunn av 10-kronersbilletten.

· Takstforsøket har medført til en passasjerøkning i forsøksområdet fra 2015 til 2016 på rundt 40 prosent, noe som er den største passasjerøkningen i byen noensinne.

· Takstforsøket har gitt nærmere en fordobling i antall reiser med enkeltbillett

· Takstforsøket har medført til nesten en fordobling av reisende i
kundekategorien «voksen».

Trond Nerdal påpeker at passasjertellinger indikerer tydelig at den negative utviklingstendensen er snudd. Rundt seks av ti reisende bruker enkeltbilletten til 10 kroner. For 30–dagers billett, også Ungdomspass, har det vært en reduksjon i antall reiser.

Kostet mye mindre

Den totale passasjerveksten viser imidlertid at nedgangen i salg av kort mer enn kompensert av økt totalsalg. Takstforsøket var i forkant beregnet å gi rundt 4,7 millioner kroner i tapte inntekter pr år. Med utgangspunkt i gjennomsnittsinntekt pr reise har Norconsult beregnet at nedgangen i billettinntekter (dvs. det økte tilskuddsbehovet) for ordinære reiser innen forsøksområdet kun er på rundt. 1,7 millioner kroner fra 2015 til 2016. Fylkesrådmannen mener dette er positivt og advarer mot å gå tilbake til det ordinære takstsystemet. Da vil trolig antall reiser falle. De positive effektene av takstforsøket kan forsvinne over natten og investeringen som er lagt ned i å endre haugalendingenes reiseatferd vil da være bortkastet.

På den annen sliter fylkesrådmannen med å videreføre ordningen med et rabattert periodepass. Konflikten mellom prisen på den rabatterte periodebilletten og Ungdomskortet innebærer at dette tilbudet må fjernes. I og med at de fleste av de reisende benytter 10-kronersbilletten, vurderer han dette for å være uproblematisk.

Frarår pristillegg

I sin høringsuttalelse har Kolumbus påpekt at ulempen med tikroners-billetten er at sjåføren må håndtere mye kontanter og de reisende bør derfor lokkes over på kjøp via app. Busselskapet viser til at forsøket kompliserer billettsystemet, forsinker og vanskeliggjør videreutviklingen av billettsystemer og salgskanaler og er ressurskrevende. Kolumbus mener derfor at det bør innføres ombordtillegg på 10-kroningen dersom taksttiltaket videreføres. Fylkesrådmannen mener imidlertid at det vil være svært uheldig å innføre et slikt pristillegg nå før det er hentet ut full effekt av takstforsøket og frarår derfor dette.

Saken skal endelig behandles på fylkestingets møte midtveis i juni.