Siste:

Wenche Lindtner (SP).
Wenche Lindtner (SP).
Paul A. Sommerfeldt

Varslere føler de ikke blir hørt

En nylig rapport fra revisjonsselskapet KPMG viser at en god del av de ansatte i Karmøy kommune er lite fornøyde med åpenhetskulturen.

KOMMUNESTYRET: I forvaltningsrevisjonsrapporten «Håndtering av varslingssaker» som ble bestilt av kontrollutvalget kommer det fram at kommunen har et klart forbedringspotensiale når det gjelder oppfølging av varslingssaker.

– Oppsummeringen er tydelig på at vi her har noe å jobbe med ut over de seks anbefalingene med tiltak for forbedring. Dette er et viktig arbeid, vi møter varslere og folk med negative erfaringer, sier Høyres Margaret Hystad.

Einar Endresen (Frp)

Frps Einar Endresen la fram en grundig gjennomgang av bakgrunnen for at kontrollutvalget ønsket en slik rapport i tråd med økt avdekking av korrupsjon og økonomiske misligheter i offentlig sektor.

– 90 prosent av sakene kommer opp i dagen via varslere. Færre av sakene vil bli strafferettslig foreldet dersom en hadde tatt varslingen mer på alvor i utgangspunktet, poengterte Endresen.

Han anbefalte videre kommunen å se til fylket der det er opprettet et eget sekretariat for håndtering av slike saker.

Senterpartiets Wenche Lindtner la videre fram flere konkrete spørsmål til rådmannen om oppfølging og system i varslingssaker. Rådmannen viste i sitt svar til de seks anbefalingene som kommer fram i oppsummeringen i revisjonsrapporten.

Disse er som følger:

1. Tydeliggjøring av varslingsmottakers rolle.
2. Etablering av varslingssekretariat.
3. Sørge for tilstrekkelig kapasitet ved gjennomføring av vurdering og faktaundersøkelser
4. Bedret informasjon underveis og i etterkant av faktaundersøkelser.
5. Etablering av rutiner for ivaretakelse av personopplysninger.
6. Jevnlig informasjon om varslingsrutiner.

Rapporten vil sendes videre til rådmannen for oppfølging samt hovedutvalget, administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget for orientering.