Vil ha ”Den italienske landsbyen” lenger på land – Hnytt

Siste:

NED MOT VATNET: Reguleringsplanen for landsbyprosjektet dekker området fra bensinstasjonen og ned mot Aksdalsvatnet. Dagens hotell skal rives. Illustrasjon: Google Earth.
NED MOT VATNET: Reguleringsplanen for landsbyprosjektet dekker området fra bensinstasjonen og ned mot Aksdalsvatnet. Dagens hotell skal rives. Illustrasjon: Google Earth.

Vil ha ”Den italienske landsbyen” lenger på land

”Den italienske landsbyen”, som er planlagt bygget ved Aksdalsvatnet i Tysvær, får motbør av fylkesrådmannen. Han foreslår at fylkesutvalget i neste uke fremmer innsigelse til bebyggelsens nærhet til Aksdalsvatnet, utformingen av strandlinjen og til plan om småbåthavn.

Det synes Tysvær-ordfører Sigmund Lier lite om. Han sier til Hnytt at han kommunen er svært overrasket at fylkeskommunen fremmer innsigelse til planen på nåværende tidspunkt. Representanter fra fylkeskommunen har deltatt i flere drøftinger underveis i planarbeidet og ikke hatt motforestillinger.  Ordføreren vil nå ha ny dialog med fylkeskommunen for å finne fram en fornuftig løsning.

250 boliger

”Den italienske landsbyen” inngår i områdeplanen for Aksdal. Utbyggingsområdet er 28 dekar stort og ligger mellom Aksdalsvatnet og Aksdal sentrum, rett sør for bensinstasjonen som ligger inntil E134. Planen legger opp til at det kan bygges ca. 250 boliger med variert størrelse i kvartalsblokker og terrassert blokkbebyggelse ned mot Aksdalsvatnet. Det planlegges med høy tetthet, opptil 7 boliger pr. dekar. Området ligger sørvestvendt og har flotte sol- og utsiktskvaliteter. Området planlegges med høy grad av universell utforming.


VIL KUTTE NÆRMEST VATNET: Slik illustrerer fylkesrådmannen sitt forslag om å redusere utbyggingen av landsbyen nærmest Aksdalsvatnet.

Parkering er planlagt i kjelleretasjer under bebyggelsen med tillegg til noe gjesteparkering på bakkeplan. Parkeringsdekningen er noe lavere enn det som forutsettes i kommuneplanen. Adkomst og avgrensning i nord er tilpasset nylig vedtatte planer for ny rundkjøring og adkomstvei sør for E134.

Midt i det grønne

Området ligger inntil store sammenhengende grøntområder ved Aksdalsvatnet og turvei som forbinder området med Bongsatjørn og vestover mot Frakkagjerd. Planen omfatter friområder, lekeareal og annet uteoppholdsareal, inkludert gatetun for interne adkomster og gjesteparkering. I Aksdalsvatnet er det lagt inn område for småbåthavn og friluftsområde i vassdrag  Bebyggelsen er forutsatt lagt tett ned til Aksdalsvatnet med en turvei lagt som en kailinje/brygge langs vannet.

Forskjell på to og tjue meter

Fylkesrådmann Trond Nerdal påpeker i sin sak til fylkesutvalget tirsdag i neste uke at

planforslaget utfordrer strandlinjen og bruken av Aksdalsvatnet.

– Kommuneplanens arealdel viser minimum avstand fra boligområdet til Aksdalsvatnet på 20 meter . Dette bør være et absolutt minimum, og kommuneplanen derfor må følges på dette punktet, mener han samtidig som han viser til at planforslaget viser bebyggelsen lagt inntil 2 meter fra eksisterende sjølinje og forutsetter utfylling og bygging i strandsonen.

–Turveiens løp, som en kaikant , gir ikke en god løsning, særlig sett på bakgrunn av nærheten til bebyggelsen. Grøntområdet vil i stor grad oppfattes som privatisert og får redusert verdi som allmenn tilgjengelig strandsone, skriver Nerdal. Han mener at turveien bør trekkes unna strandlinjen, og strandlinjen bør beholdes slik den er. Konsekvensen av det er at fire boligfelt nederst mot vannet må reduseres i omfang eller utgå. (Se kartutsnitt).

Uenig med kommunens analyser

Bebyggelsens nærhet til vannet, er problematisk for fylkesrådmannen også fordi den utfordrer naturmangfoldet i vannet. Overvintrende våtmarks fugler og hekkende fugl har tilhold i nordre del av vannet.

GÅR I DIALOG: Tyvsærordfører Sigmund Lier mer at det er mulig å finne fram til en omforent løsning med fylkeskommunen.

Fylkesrådmannen er ikke enig i konklusjonene i de analysene som kommunen selv har gjort, og mener at bebyggelsens nærhet til vannet og anlegg av småbåthavn gir uakseptable følger for friluftsinteressene og naturområdene. Derfor ser fylkesrådmannen heller ikke hensikten med å anlegge en småbåthavn.

– Særlig fordi det, i henhold til planens reguleringsbestemmelser, ikke vil tillates motorisert ferdsel i vannet. Småbåthavn er heller ikke vist i kommuneplanen. Fylkesrådmannen ser ikke at det er vist muligheter for transport til og fra småbåthavnen. En småbåthavn vil også kreve lagringsplass på land, sjøsettingsplass og transport/parkering med og for bil. Dette vil i så fall legge ytterligere press på strandsonen mot vannet og begrense fri ferdsel i friområdet, heter det i saken til fylkesutvalget.

Fylkesrådmannen foreslår som nevnt at det fremmes innsigelse til bebyggelsens nærhet til Aksdalsvatnet, utformingen av strandlinjen og til plan om småbåthavn.

Forundret over argumentasjonen

– Jeg undrer meg over argumentasjonen til fylkesrådmannen, sier ordfører Sigmund Lier i en kommentar. Han har respekt for fylkeskommunens rolle i en planprosess og sier at kommunen skal forholde seg til innsigelsene og komme med sine begrunnelser for hvorfor planen er innrettet slik den er.  Gjennom møtene i det interkommunale planforumet har fylkeskommunen blitt gjort oppmerksom på at Tysvær kommune har utfordret strandlinjen i et begrenset område.

– Vi har også fått positive tilbakemeldinger. Et av poengene våre er at dette bør vi kunne tillate oss i en konsentrert sentrumsbebyggelse. Vi mener at vi følger opp de sentrale retningslinjene for planarbeidet. Dessuten blir dette en fin kombinert strandpromenade kombinert med gang- og sykkelsti, universelt utformet og som sikrer alle grupper tilgang til Aksdalsvatnet, sier Lier. Han er overbevist om at kommunen ved å gå i dialog med fylkeskommunen kan finne fram til en løsning som begge parter kan akseptere.

Ikke tradisjonell småbåthavn

– Hva med innsigelsen til småbåthavn?

– Her føler jeg at fylkeskommunen misforstår oss. Vi er ikke interessert i å bygge opp en tradisjonell småbåthavn. Vi ønsker å legge til rette for vannaktiviteter for barn og unge og trenger en slik småbåthavn for å gjøre det enkelt å komme ut på vannet i små seilbåter, kanoer eller joller. Også her bør vi kunne finne en løsning, sier Tysværordføreren. Han vil invitere impliserte parter til et infomøte om kort tid.

– Vi er på oppløpssiden med ”Dem italienske landsbyen”. Innsigelsene må ikke stanse framdriften vår nå. Vi må snakke sammen, legger han til.