To års arbeid før neste etappe – Hnytt

Siste:

et tar minst et par år før vi når neste milepæl for Fv. 47 Åkra sør – Veakrossen, sier Astrid Eide og Ivar Thorkildsen i Statens Vegvesen, Rogaland.
et tar minst et par år før vi når neste milepæl for Fv. 47 Åkra sør – Veakrossen, sier Astrid Eide og Ivar Thorkildsen i Statens Vegvesen, Rogaland.

To års arbeid før neste etappe

– Det tar minst et par år før vi når neste milepæl for Fv. 47 Åkra sør – Veakrossen, sa seksjonsleder Ivar Thorkildsen i Statens Vegvesen på et presseseminar i Haugesund torsdag.

HAUGESUND: Thorkildsen sa til Hnytt at planarbeidet har startet opp igjen etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skar gjennom og godkjente forslaget til kommunedelplanen for dette strekket på Fv. 47 som Karmøy kommunestyre vedtok den 8. februar i fjor.

Som kjent kom Fylkesmannen i Rogaland med innsigelse til planen, men departementet valgte å vektlegge lokaldemokratiet og det politiske målet om å legge til rette for større lokal tilpasning av arealpolitikken. Departementet forutsetter da at kommunen i den videre detaljeringen av planen fastsetter nødvendige avbøtende tiltak  for å ivareta landskapsbilde, naturmiljø og landbruk.

Det er med andre ord et omfattende detaljplanarbeid som kommunen sammen med Vegvesenet nå skal gjennom. Prosjektet har et foreløpig kostnads-estimat som ligger mellom 500 og 700 millioner kroner og Hnytt regner med at endelig sum ligger nærmere de siste enn det første tallet.  Prosjektet ligger inne i Haugalandpakken.

 

 

Veivalg nordover

På presseseminaret som Vegvesenet holdt i egne lokaler i Haugesund i dag, redegjorde Ivar Thorkildsen også kort om at planarbeidet for Fv. 47 Veakrossen – E 134 har startet opp. Her dreier det seg om utforming av en kommunedelplan med konsekvensutredning og der en ser hele strekket fra Veakrossen til Salhus under ett.

Det er fortsatt flere traséalternativer som vurderes av fagfolkene og konklusjonene skal trekkes i løpet av høsten og vinteren, slik at planen kan legges ut på høring våren 2018.

 

Venter på departementet

Thorkildsen og avdelingsdirektør Astrid Eide fikk spørsmål om hva som er status i arbeidet med ny Karmsund bru. De viser til at bruprosjektet ligger innebakt i Vegvesenets konseptvalgutredning (KVU), som beskriver strategi for framtidig transport og transportinfrastruktur i Haugesund og deler av  omegnskommunene Tysvær, Karmøy og Sveio.

Her legges det opp til bygging av ny E134 fra Helganeskrysset på Avaldsnes til Ørpetveit til en prislapp på 1,4 milliarder kroner og som skal føres videre til kryss med E39 (Aksdal) med fire felt.  Inkludert her er ny Karmsund bru til en foreløpig prislapp på 1,060 milliarder kroner. KVU’en ligger nå til avklaring i Samferdselsdepartementet.

– Uten KVU-vedtak, kan vi ikke planlegge ny Karmsund bru, sa Eide og la til at dagens bru over Salhus har en bedre teknisk standard enn hva Vegvesenet trodde. Hovedutfordringen er fortsatt bruas kapasitet.