– Først takstøkning, deretter vurderes en Haugalandpakke 2 – Hnytt

Siste:

STREKNING FOR STREKNING: E134 Skjold-Solheim er et av prosjektene som er finansiert av Haugalandpakken. Nå kommer snart diskusjonen blant Haugalandpolitikerne om denne skal avløses av en ny pakke. Illustrasjonsfoto: Vegvesenet.
STREKNING FOR STREKNING: E134 Skjold-Solheim er et av prosjektene som er finansiert av Haugalandpakken. Nå kommer snart diskusjonen blant Haugalandpolitikerne om denne skal avløses av en ny pakke. Illustrasjonsfoto: Vegvesenet.

– Først takstøkning, deretter vurderes en Haugalandpakke 2

–Vi må vente til takstøkningen i Haugalandpakken er gjennomført før vi vurderer behovet for en Haugalandpakke 2, sa avdelingsdirektør Astrid Eide på Vegvesenets årlige presseseminar i Haugesund torsdag.

HAUGESUND: Samtidig peker hun på at om politikerne på Haugalandet vil kjøre en ny omgang med bompenger etter 2023, vil nok innholdet i pakken bli annerledes enn den vi har i dag.

Det er nemlig store miljø- og klimautfordringer som skal takles i transportarbeidet på ytre Haugalandet i årene som kommer. Bilistene og transportørene må  innstille seg på at det vil bli tatt i bruk enda flere restriktive virkemidler for å begrense bilbruken.

 

 

To pakker?

Det synes med andre ord å være en klar, felles erkjennelse at målene for dagens Haugalandspakke, som ble godkjent i 2007, ikke er forenlig med 0-vekst-målet i biltrafikken. Den samsvarer heller ikke med målene i forslaget til Regional plan for areal og transport på Haugalandet. Astrid Eide viser til at fylkestinget allerede har lagt føringer. Det har stilt seg positiv til å se på en fornyet Haugalandspakke med en investeringsprofil som bygger opp om nullvekstmålet for biltrafikken. Som kjent ser fylkeskommunen det som naturlig at en fremtidig Haugalandspakke deles i to:  en pakke for Haugesund byområde inklusive riksveg E134 fra Aksdal og vestover til lufthavnen og Husøy havn, samt en pakke for riksveg E134 øst for Aksdal.

 

 

E134 tapte for Rogfast

Astrid Eide og seksjonsleder Ivar Thorkildsen gikk torsdag gjennom alle baller som Vegvesenet i Rogaland har i lufta i 2017. Om Nasjonal Transportplan sa hun at hun var fornøyd på landsdelens vegne. Region Vest kapret 38 prosent av investeringsmidlene fram til 2029. Rogfast er det desidert største og viktigste prosjektet. Hun regner med at Stortinget gjør de endelige vedtakene før sommerferien og at arbeidet med dette svære tunnelprosjektet over Boknafjorden kan starte omkring kommende årsskifte.

Astrid Eide konstaterte ellers kjølig at de politiske realiteten er at E134 over Haukeli har tapt for Kyststamvegen E39 trass i historisk høye økonomiske rammer. Hun er glad for at departementet har fått inn arm til Husøy og Aksdal-Våg samt den første Haukelitunnelen i 2. periode.  E39 Aksdal-Bokn og E134 Bakka-Solheim er helt ute.

Nye prosjekter i år

Av nye prosjekter som skal gjennomføres i 2017, nevnte Ivar Thorkildsen følgende:

Fv. 511 Bygnes – Søylebotn

E 134 Ølen – Ølsensvåg

E39/E134 Rundkjøring Aksdal

Fv 890 Føresvikveien

Fv. 511 Åsebøen – Stangeland

Rv 13 Vågstunnelen i fase 2

Fv. 46 Sandeid – Ilsnes

Fv 46 Ostesteidn rasteplass. 

Ferdige prosjekter i år

Følgende byggeprosjekter blir ferdige i løpet av inneværende år:

E 39: Toplankryss Eikeskog åpner i oktober

Fv 831. Spannaveien ferdig i sommer

Fv 851 Sundvegen åpner til skolestart

Fv. 47 Kvala – Fagerheim åpner i november. 

Nye på blokka

De to gikk også gjennom prosjekter som er under planlegging. Utenom Fv. 47-prosjektene i Karmsundgata og på Karmøy, jobbes det med reguleringsarbeid for gang- og sykkelveg langs E 134 i Espelandssvingene, Fv 47 Fagerheim – Ekrene, ny hovedveg inn mot Haugesund fra Sveio.

I tillegg kommer sykkelby-prosjektene i Haugesund og på Karmøys fastlandsside. Ved siden av det planarbeidet som er startet opp i Salhusveien og Vormedalsvegen, blir tilsvarende arbeid igangsatt  i Skjoldaveien, Skeisvollsvegen, Eikjevegen og i Fjellveien i Haugesund mellom Fridtjof Øvrebøsgt og Stavangergata. Det er avsatt 30 millioner kroner til sykkelbyprosjektene.