Øremerkede midler til flere lærere i haugesundskolen ga ingen effekt – Hnytt

Siste:

Øremerkede midler til flere lærere i haugesundskolen ga ingen effekt

Haugesund kommune fikk  i 2016 over 4,7 millioner kroner i øremerkede midler fra staten for å øke lærertettheten i småskolen. Resultatet ble at lærertettheten gikk ned.

UNDERVISNING: Det viser tall som TV2 har publisert. Tallene er hentet fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet og viser at lærertettheten har gått ned i Haugesund kommune, til tross for at de fikk nesten fem millioner kroner i øremerkede midler.

– Tallene vi har viser at lærertettheten i småskolen i Haugesund, trinn 1-4, ligger på landsgjennomsnittet. På de høyere trinnene ligger den imidlertid noe lavere enn landsgjennomsnittet og det ønsker vi å gjøre noe med, sier ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn.

Tallene fra GIS viser at elevtallet i snitt er på 17,89 elever per lærer for skoleåret 2016/17, en marginal økning fra 17,87 elever i snitt i 2014/2015. Beregninger TV2 har gjort viser imidlertid at de ekstra midlene kommunen har fått burde gitt en økt effekt på 6,78 nye lærerårsverk i skolen. I Haugesund har imidlertid antall årsverk sunket med 0,99, fra 119,48 årsverk i 2014/15 til 118,49 i 2016/17.

Mohn forklarer at kommunen bruker KOSTRA som basis for sine tall og at de er annerledes enn tallene TV2 opererer med. Han forsikrer imidlertid om at de ekstra øremerkede midlene som kommunen fikk i 2016 er blitt brukt.

– Kommuen har på grunn av den økonomiske situasjonen måtte gjennomføre store kutt i hele kommunen, også i skolen. De statlige pengene vi har fått har gjort det mulig for oss å opprettholde antall lærere i småskolen, sier Mohn.

Han håper imidlertid på en positiv endring allerede i budsjettet 2018.

I løpet av februar/mars vil vi forhåpentligvis være i mål med rehabiliteringen av Vardafjell omsorgsenter. Når vi er ferdig med å rydde opp i helse- og omsorgssektoren er det skolen som står for tur., sier Mohn.

Tilsvarende tall for Karmøy viser en økt lærertetthet i småtrinnene. Karmøy fikk like i overkant av seks millioner kroner i øremerkede midler i 2016. Det har gitt en positiv utvikling på 9,27 lærerårsverk sammenlignet med 2014/2017.