«Står verden til påske?» – Hnytt

Siste:

Journalist Terje Emil Johannessen i Hnytt.
Journalist Terje Emil Johannessen i Hnytt.
Foto: Ivar Benjamin Østebø

«Står verden til påske?»

– Regjeringsmedlemmene har i flere uker reist landet rundt med gode forhåndnyheter til mange, men det har vært stille som i graven om Haukelivegens skjebne.

KOMMENTAR: Det er bare å gni seg i øynene og fortvile over den voldsomme politiske dragkampen som fortsatt pågår omkring valg av øst-vest-forbindelse i Sør-Norge. Viser det seg at dagens overraskende utspill også blir innholdet i Regjeringen forslag til NTP, spørs det om verden vår står seg til påske.

For godt over et år siden anbefalte Vegvesenet Rv52 i nord og E134 over Haukeli i sør og med særlig vekt på potensialet for samfunnsøkonomien om det bygges en arm fra Odda til Bergen. I januar fikk Vegvesenet fire uavhengige konsulentrapporter. De hadde som oppdrag å gjennomgå veivesenets utredning om hvilke veier det bør satses på mellom Østlandet og Vestlandet. Etter å ha gått gjennom alle beregningene og analysert alle tall, støtter de private konsulentfirmaene grovt sett konklusjonen til Vegvesenet.

Fornuftige konsulenter

Konsulentene mener at det er riktig å nedprioritere riksvei 7 over Hardangervidda og satse på riksvei 52 over Hemsedal. Men samtidig anbefaler de at departementet først bør utrede å bygge en arm som knytter Bergen til Haukeli. Derfor etterlyser de et mer helhetlig vurdering av veisambandene mellom Øst- og Vestlandet, der kostnader og nytte blir sett i sammenheng med den såkalte Hordalandsdiagonalen, en ny arm fra Odda-traktene til Bergen. De påpeker samtidig at om en slik arm bygges, vil de to andre veiene nord for Vidda bli enda mer ulønnsomme. De anbefaler derfor at byggingen av en slik arm bør bli utredet skikkelig, og at det må skje før det blir vedtatt noe byggeprosjekt på Rv 7 eller Rv 52. Derfor bør fokuset i mellomtiden definitivt settes på E134 som hovedvegforbindelse.

Ja takk, fire veger

Hvor lenge var vi haugalendinger i Paradis? I dag var vi knapt i gang med ny arbeidsuke før stortingsrepresentantene Trond Helleland (H) og Morten Wold (Frp) ga oss et knyttneveslag under arrangementet Rein Vidde-konferansen på Geilo: Regjeringen er nå enig med KrF og Venstre om å velge flere veier som hovedvegforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet, i tillegg til E134. I følge pressemeldingene som er sendt ut, skal Riksvei 7 Hardangervidda utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken. Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet skal være hovedvegforbindelse for næringstransport. E16 er vintersikker, men utgjør lengst kjøreavstand Oslo-Bergen. Veien skal imidlertid fullføres og vil være en viktig avlastningsvei når andre overganger er stengt, heter det i en av pressemeldingene.

I oppfyllelse

Står Regjeringspartiene dette løpet ut gjennom vårens behandling av Nasjonal Transportplan, går advarslene som ble gitt på Vegforum Øst-Vest den 12. juni i fjor i oppfyllelse. De som advarte var DAG BJØRNLAND, professor em. i samferdsel og logistikk, STEIN FYKSEN, jordskiftekandidat, tidligere prosjektdirektør i Statens vegvesen og leder av Vegdirektoratets planavdeling, KNUT SELBERG, sivilarkitekt og planlegger MNAL, professor em. i vei og trafikkmiljø, ERLING SÆTHER, dir. næringspolitikk, NHO transport og logistikk, IVAR SØRLIE, sivilingeniør og cand. oecon, tidligere samferdselssjef og instituttleder ved Transportøkonomisk institutt. De fem slo fast at om kreftene omkring Hordaland Høyre
vinner frem, betyr dette at E134 reduseres fra en effektiv hovedåre med positiv nytteverdi på 26 milliarder kroner til en vei med betydelig lavere standard og nytte på minus én milliard.

– På toppen av dette kommer kostnadene ved den ekstra traseen som da må bygges for å gi Bergen og Hordaland en noenlunde vintersikker forbindelse til Østlandet. Her er det Rv7 over Hardangervidda og Rv52 via Hemsedal som er aktuelle, med anslått samfunnslønnsomhet på henholdsvis minus 12 og minus 14 milliarder.

Fra skanse til skanse

Det har vært forunderlig å følge det politiske løpet til Samferdselsministeren i denne saken. I 2014 uttalte han at det gir ingen mening å ha fem alternativer som hovedvei, slik vi har det i dag, sa han til Aftenposten. Han mente etter hvert at en burde satse på to hovedtraséer. Det var også i tråd med synspunktene til Statens vegvesens. I en utredning som ble presentert i januar 2015 gikk statens mest profesjonelle fagfolk inn for å satse på E134 Haukeli og riksvei 52 Hemsedal. To år seinere – og på tross av nevnte, eksterne konsulentrapporter – er altså konklusjonen at regjeringen kun har valgt bort en av de fem veiene, fylkesvei 50 Hol-Aurland. Underveis har vi også fått med oss at regjeringen etter press fra Høyre har satt foten ned for Vegvesenets ønske om en konseptvalgutredning for E134-armen mellom Odda og Bergen.

Jobben i kulissene

Og nettopp her dukker det overnevnte fem-kløverets advarsler fra juni i fjor opp igjen. De mente den gang at Hordalandsmotstanden mot å bruke ressurser på en konseptvalgutredning for arm til Bergen handler om noe helt annet: Det gjelder å få vedtatt Rv7 over Hardangervidda som hovedvei fra Bergen til Østlandet før det blir altfor tydelig at E134 med arm er et bedre alternativ i et nasjonalt perspektiv.
– Denne forbindelsen og Rv7 over Hardangervidda ligger for nær hverandre til at det er aktuelt å bygge ut begge som øst–vest-hovedveier, så da kan det jo være fristende å ty til noen knep, skrev de.

Stille som i graven

Er det derfor det har vært så taust omkring E134’s skjebne i Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan? Regjeringsmedlemmene har i flere uker reist landet rundt med gode forhåndnyheter til mange, men det har vært stille som i graven om Haukelivegens skjebne. Jeg aner det verste og fortviler over hvordan Høyre-miljøet i Hordaland klarer å råkjøre over et stort volum saklige argumenter for en E134-satsing. Dette lover ikke godt.