Siste:

ENIGE OG UENIGE: Sjur Risanger (til v) og May Britt Vihovde (t.h) var glade for at saken om lokale parkeringsavgifter i Haugesund kommuner opp på nytt, mens Svein Erik Indbjo (i midten) signaliserte at han foretrekker like avgifter for elbil og ”fossile” biler. Foto: Terje Emil Johannessen
ENIGE OG UENIGE: Sjur Risanger (til v) og May Britt Vihovde (t.h) var glade for at saken om lokale parkeringsavgifter i Haugesund kommuner opp på nytt, mens Svein Erik Indbjo (i midten) signaliserte at han foretrekker like avgifter for elbil og ”fossile” biler. Foto: Terje Emil Johannessen

P-avgiftene for elbil behandles på ny

Likestillingen i parkeringsavgift mellom kjøretøyer med og uten fossilt brennstoff i Haugesund kan bli kortvarig.

HAUGESUND: Et enstemmig Haugesund formannskap ba onsdag rådmannen om å fremme en ny sak om eventuelt lokalt vedtak om helt eller delvis betalingsfritak for el- eller hydrogendrevne biler. Bakgrunnen for situasjonen i Haugesund er at Stortinget har vedtatt endringer i Parkeringsforskriften som medfører at hovedregelen er parkeringsavgift for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser fra 1. januar 2017. Kommunene kan velge å innføre betalingsfritak for nevnte kjøretøy fra samme dato. Uten et lokalt vedtak om dette, er det statens bestemmelser som gjelder.

Utsettelse skapte ny situasjon

Da saken ble behandlet i formannskapet i desember, foreslo rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen at Haugesund skulle innføre lik parkeringsavgift for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser i Haugesund kommune som for konvensjonelle motorvogner. Vedtaket skulle tre i kraft fra kommende årsskifte. Formannskapet valgte å utsette saken etter forslag fra Jarle Utne Reitan (H). Han ville vente til det nye statlige regimet for avgifter for nullutslippsbiler er avklart på Stortinget. Utsettelsesforslaget fikk flertall med stemmene fra H, FRP, KRF og Venstre.

Utsettelsen førte til at parkeringsselskapet inntil videre må følge de nasjonale retningslinjene. Stortinget har vedtatt at avgiftene skal differensieres. I løpet av året vil vi få et forslag på høring. Det vil med andre ta mange måneder i 2017 før lokalpolitikerne rundt om i landet kan harmonisere seg med nye statlige bestemmelser.

Ingen bøter utstedt

I onsdagens formannskapsmøte spurte Sjur Risanger (H) rådmannen om hva som hadde skjedd på de kommunale parkeringsplassene etter årsskiftet. Har førerne av el-bilene lojalt fulgt opp den nye avgiftsbestemmelsen? Fungerende rådmann Tore Håland svarte da at parkeringsselskapet ikke har utstedt en eneste bot. Elbil-førerne har betalt sin avgift. Han minnet om at det fortsatt ville ta lang tid før Stortinget avslutter høringen om nytt avgiftsregime. Dersom formannskapet ønsker det, kunne han gjerne legge fram ny sak.

May Britt Vihovde (V) sa at det var intensjonen å sidestille avgiftene.

– Vi trodde at en utsettelse ville innebære at gammelt , lokalt regelverk ville bli forlenget. Derfor ber om å få en ny sak, sa hun.

Svein Erik Innbjo (Frp) sa at han uansett ikke vil forskjellsbehandle elbiler og ”fossile” biler. Han trengte ikke noen ny sak.

Jarle Utne Reitan (H) viste til at sterke krefter i Høyre er enig med Indbjo, men det foreligger et busjettforlik om at det skal være lavere avgift for elbiler. Han sa seg enig i at formannskapet bør få ny sak og der intensjonen er å vedta 50 prosent rabatt for elbiler.

Ingeborg Skjøllingstad (Ap) var enig i at formannskapet får saken tilbake raskest mulig.

Arne-Christian Mohn (Ap) oppsummerte: – Formannskapet ber om ny sak.