Siste:

PLANOMRÅDET: Her har vi noenlunde skissert det aktuelle felles planområdet som nå skal få felles bestemmelser. Kilde: Google Earth og Karmøy kommune.
PLANOMRÅDET: Her har vi noenlunde skissert det aktuelle felles planområdet som nå skal få felles bestemmelser. Kilde: Google Earth og Karmøy kommune.

Nå skal Karmøy og Haugesund bli enige

Etter en del avklaringsmøter kommunene mellom, ser det nå ut for at Karmøy og Haugesund kommuner kan komme i gang med utformingen av en felles områdeplan for næringsområdene på Spanne og på Norheim.

REGULERINGSPLAN: Fordi de to kommunene har ulike bestemmelser for arealbruken på hver sin side av kommunegrensen, har det vært flere kontroverser om hvilke virksomheter som kan etableres hvor. Da fylkestinget vedtok Regional plan for areal og transport, ble kommunene anmodet om å lage en felles plan for å skape større grad av forutsigbarhet for utbyggings- og næringslivsaktører som er interessert i å etablere seg i området. Etter at det er avholdt flere møter mellom både politisk og administrativ ledelse i de to kommunene, settes planarbeidet nå på beddingen.

Sammen og hver for seg

Saken kommer opp på førstkommende møte i Karmøy formannskap. Rådmann Sigurd Eikje anbefaler at arbeidet igangsettes. Han viser til de sprikende bestemmelsene og mener at tiden er moden for at det tas grep for samordning. Når kommunene blir enige om hvilke bestemmelser som skal gjelde, mener han at det er riktig at Haugesund og Karmøy hver for seg utarbeider en plan for sine områder – med likt innhold for alle vesentlige forhold. Det innebærer at alle tidligere godkjente reguleringsplaner og kommuneplaner for området i prinsippet vil bli erstattet av den nye planen.

Til kommunestyret

Sigurd Eikje ønsker å invitere regionale myndigheter inn i arbeidet både som bidragsytere og som høringsinstanser. Han påpeker også i saken som formannskapet nå får til behandling at denne områdeplanen ikke er omtalt i den vedtatte planstrategien for Karmøy. Kommunestyret må derfor gi sin tilslutning til at arbeidet kan starte. Han viser videre til at det pågår planprosesser i området for å få innpasset felles legevakt og eventuell interkommunal brannstasjon. Han mener at disse arbeidene må sluttføres uavhengig av arbeidet som nå anbefales startet opp.