Vil bygge 23 fritidsboliger i Ferkingstad havn – Hnytt

Siste:

MODELLEN: Slik ser Gunnar Tangen for seg at Ferkingstad Havtun skal se ut.
MODELLEN: Slik ser Gunnar Tangen for seg at Ferkingstad Havtun skal se ut.

Vil bygge 23 fritidsboliger i Ferkingstad havn

Hovedutvalg teknisk og miljø vedtok torsdag et forslag til detaljreguleringsplan for Ferkingstad Havtun. Her ønsker Gunnar Tangen å bygge 23 fritidsboliger.

* I Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern(FINK) er Ferkingstad havn, tilgrensende planområdet, omtalt som fiskerihavn fra 1900-tallet.

* I kommunens kulturminneplan er Ferkingstad havn listet som A-objekt. (Områder som bør reguleres til bevaring).

* Molo ble bygget i 1896. Fram til da var det kun en åpen bukt med båtstø her.

* Dagens havn ble påbegynt i 1935 og ferdigstilt i 1957. De fleste av dagens naust er fra 60-tallet.

FERKINGSTAD: Planområdet på ca. 12 dekar ligger mellom Ferkingstad havn og Fishermen`s memorial (minnesmerket). Ved siden av de 23 fritidsboligene, er foreslått arealdisponeringen i hovedsak lekeplass, kjøreveg, gatetun, parkeringsplass, havn og grønnstruktur.

Trenger ikke konsekvensutredning

Kommuneadministrasjonen mener at planen ikke utløser krav til utarbeiding av planprogram og konsekvensutredning. Planområdet er i dag ubebygd. Per i dag består det av Søre Ferkingstadveg, et grovplanert, utsprengt område brukt til lagring av masser på sørvestsiden av vegen, deler av Ferkingstad havn i nord, samt første del av stien til Fishermen`s memorial langs vestsiden av det planerte området. Tilgrensende arealer består av sjøhus i tradisjonell stil som del av Ferkingstad fiskerihavn på nordsiden av vegen, beite og kulturmark på sørsiden av vegen og spredt eneboligbebyggelse mot sørøst.

Maks 80 kvm

De 23 fritidsboligene skal oppføres over to etasjer, med plass til båt i 1.etasje. De får en maksimal størrelse på 80 kvm. Bebyggelsen planlegges i tradisjonell stil, med et moderne uttrykk. Adkomst vil skje fra felles gatetun gjennom området. Hver av eiendommene får 1 parkeringsplass, med unntak av rekken mot sør, som får parkering på felles parkeringsplass og adkomst via felles veg.

Bedre atkomst og parkering

For å ivareta adkomst til minnesmerket reguleres det offentlig parkering, bussparkering og snuplass for buss i den nordlige delen av planområdet. Minnesmerke er reist for å minnes Karmøyfiskere som er kommet bort ved ulykker på havet i amerikanske farvann. Første del av stien til minnesmerket reguleres langs vestsiden av området for fritidsbebyggelsen med direkte adkomst fra Søre Ferkingstadveg. Stien flyttes her noen meter vestover i forhold til dagens plassering. Adkomst til moloen sikres via snuplassen for buss og reguleres som opparbeid med veisperre.

Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet og planen kan egengodkjennes av kommunestyret. Høringsrunden har ikke avdekket vesentlige konflikter knyttet til det foreliggende forslag til reguleringsplan.

Etter førstegangsbehandlingen i hovedutvalget, legges planforslaget nå ut til offentlig ettersyn.