Ny rapport med sterk kritikk av barnevernet – Hnytt

Siste:

Arkiv

Ny rapport med sterk kritikk av barnevernet

Revisjonsselskapet Deloitte har gjennomgått barneverntjenesten i Karmøy.

BARNEVERNET: Deloitte har på oppdrag fra kontrollutvalget i Karmøy kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Karmøy kommune. Formålet med prosjektet har i følge rapporten som fremlegges kontrollutvalget  onsdag kveld, vært å undersøke om barneverntjenesten i kommunen etterlever sentrale rettsregler for saksbehandling av meldinger, undersøkelser og hjelpetiltak.

Rapporten som ble ferdig i februar inneholder kommer med en lang liste punkter der det rettes kritikk mot måten etaten drives på. Flere av punktene bryter direkte med paragrafer i barnevernloven og er direkte brudd på regelverket barnevernet skal forholde seg til.

I rapporten konkluderes det med følgende mangler og lovbrudd:

«Etter revisjonenes vurdering har barneverntjenesten på revisjonstidspunktet ikke et tilfredsstillende system for internkontroll i samsvar med barnevernloven § 2-1 andre ledd og forskrift om internkontroll etter barnevernloven.

Revisjonen mener at tjenesten mangler en tilfredsstillende beskrivelse av system og rutiner for internkontroll, herunder ansvar for oppfølging og overvåking av internkontrollen. Det er uheldig at det ikke er utarbeidet en mål- og virksomhetsplan og rutiner og prosedyrer er heller ikke etter revisjonens vurdering tilstrekkelig oppdaterte.

Manglende rutiner for gjennomføring av helhetlige risikovurderinger av tjenesten gjør at tjenesten ikke har en tilstrekkelig oversikt over hvor i tjenesten det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Revisjonen mener også det er en vesentlig svakhet ved internkontrollen at barneverntjenesten mangler system og rutiner for å benytte seg av innspill fra brukere, oppdragstakere og samarbeidspartnere i utvikling av tjenesten. Revisjonen mener det er positivt at det fra og med januar 2016 er ansatt en fagutvikler med spesifikt ansvar for internkontroll i virksomheten.

Forvaltningsrevisjonen viser at barneverntjenesten i stor grad har oppfylt frister for behandling av meldinger og undersøkelser, men at det i 2015 har blitt flere fristoversittelser når det gjelder gjennomføring av undersøkelser (1 fristoversittelse på meldinger, og 15 fristoversittelser for undersøkelser andre halvår 2015). Manglende overholdelse av frister er ikke i samsvar med barnevernloven §§ 4-2 og 4-3. Det blir vist til at begge disse prosessene er sårbare med hensyn til personellkapasitet ved sykdom o.l. Revisjonen mener at barneverntjenesten må sette i verk tiltak for å unngå at sykdom og permisjoner fører til brudd på lovpålagte frister. I tillegg mener revisjonen at barneverntjenesten ikke i tilstrekkelig grad etterlever sine egne prosedyrer knyttet undersøkelser (som for eksempel krav til midtveisevaluering ved gjennomføring av undersøkelse og bruk av Kvello-mal).

Revisjonen mener det er uheldig at det er en økning i antallet barn med hjelpetiltak som ikke har tiltaksplan. Manglende tiltaksplan er ikke i samsvar med barnevernloven § 4-5. Undersøkelsen viser også at det har vært for lang ventetid fra vedtak om tiltak er fattet og til hjelpetiltak settes i verk, men på dette området har barneverntjenesten satt i verk effektive tiltak for å få ned ventetiden per januar 2016.

Revisjonen mener det er svært kritikkverdig at barneverntjenesten ikke gjennomfører evalueringer av hjelpetiltakene i samsvar med krav i regelverket (barnevernloven § 4-5) eller i samsvar med egne rutiner og tiltaksplaner. Barneverntjenesten skal holde seg orientert om hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Det er viktig å unngå at barn i lang tid mottar hjelpetiltak som ikke fungerer etter sitt formål. Manglende evaluering er også spesielt uheldig ettersom det fratar barna en anledning til å bli involvert og bli hørt i samsvar med barnevernloven § 4-1. Barneverntjenesten har etter revisjonens vurdering heller ikke etablert tilfredsstillende system og rutiner for å i sikre barns medvirkning og for å dokumentere dette tilstrekkelig i saksmappene, noe som erter revisjonens vurdering ikke er i samsvar med § 7 i forskrift om medvirkning og tillitsperson.

Revisjonen mener at det er uheldig at forebyggende arbeid og tverrfaglig samhandling med andre aktører som arbeider med barn og unge tidlige ikke har vært en prioritert oppgaver for barneverntjenesten. Barnevernloven 41 påbyr kommunen å drive generell forebyggende virksomhet (§ 3-1). Tjenesten har også et lovpålagt samarbeidsansvar (§ 3-2). Revisjonen vurderer det som positivt at barnevernleder gir uttrykk for at barneverntjenesten ønsker å satse på forebyggende arbeid og økt samhandling med de andre aktørene som arbeider med barn og unge slik som skole og barnehage. Undersøkelsen viser samhandlingen har blitt bedre og at skoler og barnehager har blitt flinkere til å melde fra til barneverntjenesten den siste tiden.

Revisjonen mener det er bekymringsfullt at advokatene som revisjonen har snakket med er svært kritiske til barneverntjenesten, selv om en må ta hensyn til at disse representerer en part som ofte er i konflikt med barneverntjenesten. Revisjonen mener derfor det er viktig at barneverntjenesten aktivt søker innspill fra både familier som opplever å bli fratatt omsorgen og/eller deres advokater for å få informasjon om hvordan barneverntjenesten oppleves og hvordan samhandlingen kan forbedres. Dette mener revisjonen er en viktig del av internkontrollen og forbedringsarbeidet til barneverntjenesten», heter det i rapporten. 

Tiltak

Som følge av undersøkelsene anbefaler Deloitte at Karmøy kommune iverksetter en rekke tiltak for å bedre situasjonen i  barnevernet. Blant annet ber de etaten om å iverksette tiltak for å sikre at alle barn med hjelpetiltak får utarbeidet tiltaksplan.

Her kan du lese hele rapporten som legges frem for kontrollutvalget i Karmøy kommune onsdag kveld.